Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ผลของไอโอไดด์และไอโอเดต ต่อการเจริญเติบโตและการสะสม ในผักบุ้งจีนที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์.

by นิสา แซ่ลิ้ม | เยาวพา จิระเกียรติกุล | นภาพร ยังวิเศษ.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Effects of iodide and iodate on growth and accumulation in water convolvulus grown under hydroponics technique.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

2. Journal article
ผลของไคโตซานต่อการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์หลวงสันป่าตอง และการยับยั้งเชื้อราที่ติดมากับเมล็ด.

by จุฬารัตน์ ไชยนันท์ | ศศิธร วงศ์เรือง.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Effect of chitosan on seed germination of rice (cv. Luang San Pah-Tawng) and inhibition of some rice seed fungi.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
แอ่วสวนส้ม (ไม่ร่วง) เมืองน่าน.

by กฤษณ์ ลินวัฒนา.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

4. Journal article
ตามไปกินลองกองอินทรีย์ที่ระยอง.

by หฤทัย แก่นลา.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
การประเมินการเจริญเติบโตโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพของผู้ปกครองที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.

by เฉลิมพงษ์ ศรีวัชรกาญจน์ | ชาคริยา ธีรเนตร | วิรงรอง อรัญนารถ.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Parental utilization of health-recorded book to assess of their children's growth at Pramongkutklao Hospital..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
อิทธิพลของวัสดุห่อผลต่อบรรยากาศรอบผลและการเติบโตของผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์.

by เพทาย กาญจนเกษร | กวิศร์ วานิชกุล.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Influence of bagging materials on surrounded atmosphere and growth of java apple fruits (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & Perry) cv. Thabthimchan.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

7. Journal article
ชีววิทยาและความดกไข่ของไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทย.

by พุทธพรรณี บุญมาก | นุกูล แสงพันธุ์ | ละออศรี เสนาะเมือง.

Source: วารสารวิจัย มข.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Biology and fecundity of two fairy shrimps, streptocephalus Sirindhornae sanoamuang, murugan, weekers and dumont and branchinella thailandensis sanoamuang, saengphan and murugan.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

8. Journal article
ผลของสารปรับปรุงดินบางชนิดต่อสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในดินกรดที่ดอนภาคใต้ของประเทศไทย.

by สรัญญา ดำอำภัย | ชัยรัตน์ นิลนนท์ | จำเป็น อ่อนทอง.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Effect of some soil amendments on soil properties and plant growth in Southern Thailand acid upland soil.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

9. Journal article
สูตรสารละลายที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวในระบบไฮโดรโปนิกส์.

by บุญหงษ์ จงคิด | เกรียงไกร แซ่ตัน.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. :Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Appropriate nutrient solution for growth and yield of rice grown under hydroponics system.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (2) :

10. Journal article
ผลของสภาวะขาดน้ำจากความแล้งและความเครียดเกลือต่อลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการและเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตในข้าวระยะต้นกล้า.

by ตุลาพร แก้วแก่น | วัฒนา พัฒนากูล.

Source: วารสารวิจัย มข.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Effects of drought-induced and salinity-induced water deficition on some physiological characteristics and carbohydrate metabolism in rice seedlings (Oryza sativa L.).Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

11. Journal article
การศึกษาการตอบสนองต่อความไวของช่วงแสงของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นในภาคกลาง.

by กาญจนา กล้าแข็ง | สุนิยม ตาปราบ | รังสิต เส็งหะพันธุ์ | เกริก เกษโกศล.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Study on the degree of photoperiod sensitivity of promising lines of rice.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (2) :

12. Journal article
การประยุกต์ใช้น้ำสกัดชีวภาพเพื่อเกษตรอินทรีย์.

by มงคล ต๊ะอุ่น.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Other title: Bio-exract application in organic-agriculture.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
การเจริญเติบโต และดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง.

by ยุวดี อ่วมสำเนียง | เรณู ขำเลิศ | อัศจรรย์ สุขธำรง.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Growth stage and proper harvest index of Petpakchong sugar apple (Annona atemoya hort.).Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

14. Journal article
New candidate anthropometric indicator for cardiovascular risk factors in Thai adults.

by ลักขณา ไทยเครือ | วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ | สรุางค์ศรี ศีตมโนชญ์ | ธีราพร โสดาบรรลุ.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: ดัชนีรูปร่างตัวใหม่ของคนไทยสำหรับการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การวิจัยภาวะการเจริญเติบโตด้านส่วนสูงของเด็กวัยเรียนอายุ 9-14 ปี.

by ลือชา วนรัตน์ | แสงโสม สีนะวัฒน์ | วิชัย เวชวิธี | สุขุมา รักวานิช | อัจฉรา พรเสถียรกุล | กรองแก้ว ก้อนนาค | สวณี เต็งรังสรรค์.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: The study of growth status of height in school childrern (age 9-14 years)..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305