Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เวียดนาม ลาว กัมพูชา จัดเป็น New Emerging Economy ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการพัฒนา.

by สมภพ มานะรังสรรค์ | พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล [ผู้เรียบเรียง.].

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
ลาวเข้มแข็ง from landlocked to landlinked.

by วาตี ภู่โรจนสวัสดิ์.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
อินโดจีน เข้มแข็ง 3 ประเทศหนึ่งระบบมาตรฐานเดียว.

by พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อชุมชนชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : การเกิดขึ้นของตลาดจีนและการตอบสนองของคนในท้องถิ่นเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.

by พิทยา ฟูสาย.

Source: วารสารสังคมลุ่มน้ำโขงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: The impact of globalization on border community in Greater Mekong Sub-region (GMS) : the emergence and response to Chinese market in Mueang Houay Xai, Lao PDR..Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ทุกๆวันเป็นวันเกิด ที่ถนนสายลม.

by ศศิวรรณ ปริญญาตร.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

6. Journal article
ลงทุนไทยในลาว ต้องมีใจพร้อมช่วยพัฒนาเพื่อนบ้าน.

by กาญจนา นพพันธ์ | ณรงค์ชัย สามภักดี.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
เบิ่งเมืองลาว สัมผัสวัฒนธรรมล้านช้าง.

by ผึ้ง | นัท.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
ไทย-ลาว บ้านพี่เมืองน้องร่วมพัฒนาเศรษฐกิจแบบถาวร.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
นักวิชาการเชื่อ สะพานข้ามโขงแห่งที่ 2 จะเป็นโครงข่ายขยายเศรษฐกิจ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโอกาสที่รอคอยการแสวงหา.

by พรรณี เช็งสุทธา.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

11. Journal article
ลาวว่าที่แหล่งพลังงานหลักของเอเชีย.

by ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
ต้มยำกุ้ง ข้ามโขง

by คำรณ อินธนูไชย.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
โอกาสและลู่ทางการลงทุนในสปป.ลาว.

by ปิยะวดี วังแก้ว.

Source: รายงานเศรษฐกิจ ธ.กรุงไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
ลาวในยุคที่ไทยต้องใส่ใจ

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
ผู้นำลาวในวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย.

by ทรงฤทธิ์ โพนเงิน.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305