Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
241. Journal article
ระบบการเมืองที่แน่นิ่ง

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

242. Journal article
46 ปีอิสรภาพพม่า

by สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

243. Journal article
การเมืองแบบปากีสถาน

by จรัญ มะลูลีม.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

244. Journal article
วลีรัฐบาล ตระบัดสัตย์ จาก สมาพันธ์ ประชาธิปไตย มีรากงอกงามมาอย่างไร มี ความจริง รองรับหรือไม่

by วิภาค ฉัพพรรณ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

245. Journal article
การเมืองระอุ วัดใจ ชวน หลีกภัย ตัดเชือกพลังธรรม?

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

246. Journal article
โต้สถานทูตอิสราเอล โดย จรัญ มะลูลีมและกิติมา อมรทัต

by จรัญ มะลูลีม.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

247. Journal article
มารยาทและความเป็นไปได้ทางการเมือง

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

248. Journal article
ตั้งกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง ทางออกแก้วิกฤต ฝ่ายค้าน-รัฐบาล ใครทรยศ!

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

249. Journal article
ก้าวย่าง ชวลิต เสนอ สภาร่างรัฐธรรมนูญ ก้าวที่ขัด หลักการ ก้าวที่ไร้ มารยาท ยิ่ง

by วิภาค ฉัพพรรณ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

250. Journal article
รัฐบาล ชวน รัฐบาล ยางขาว อ่านใจ นายกรัฐมนตรี จากคำ กิจ หลีกภัย

by วิภาค ฉัพพรรณ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

251. Journal article
หลักการแห่งหลักการ

by วรศักดิ์ มหัทธโนบล.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

252. Journal article
พลังผักฝ่อ ฉลาด มอบตัวโจ๊กการเมือง?

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

253. Journal article
อำนวย วีรวรรณ บนเส้นทางการเมืองยุคทุนไทยข้ามชาติ

by สมยศ พฤกษาเกษมสุข.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

254. Journal article
การเมืองไม่ใช่เรื่องเฉพาะกิจ

by อรรถการ สัตยพาณิชย์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

255. Journal article
มองพรรคนำไทย มอง อำนวย วีรวรรณ อย่างตั้งความหวังต่อพัฒนาการเมืองไทย

by วิภาค ฉัพพรรณ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305