Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ระบบภาษีที่สามารถแข่งขันได้ Competitive tax system (ตอนจบ)

by ฎาฏะณี วุฒิภดาดร.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

2. Journal article
ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 ครบ! จบแล้วจริงหรือ?

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

3. Journal article
ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล : อย่าเปิดโอกาส ให้สรรพากรใช้อำนาจประเมินมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษาฎากร

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

4. Journal article
การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล.

by จินตนา บำรุงสุข.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Collection of interim corporate income tax.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
ภาษีนักแสดงสาธารณะและการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการจัดให้ผู้อื่นรับเงินแทน

by พิชัย พืชมงคล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

6. Journal article
เทคนิคการภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

7. Journal article
แนวปฏิบัติของกรมสรรพากรกรณี "ผู้ซื้อ" (ค้าปลีก) ขอหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ใน "ส่วนลด" แทน "ผู้ขาย"

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

8. Journal article
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร.

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

9. Journal article
เงินที่ได้รับจากการผิดสัญญา และการละเมิด.

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

10. Journal article
ภาษีและเงินโอนเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม: ประสบการณ์จาก earned income tax credit (EITC) ในสหรัฐอเมริกา.

by ปัณณ์ อนันอภิบุตร.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

11. Journal article
จ่ายค่าสิทธิให้สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ สาขาในประเทศไทยต้องเสียภาษีหรือไม่.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

12. Journal article
จ่ายค่านายหน้าไปต่างประเทศมีภาระภาษีอะไรบ้าง.

by ชุมพร เสนไสย.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

13. Journal article
ปัญหาการเสียภาษีเงินได้ : กรณี “ลูกจ้างเหมาแรง”

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

14. Journal article
จ่ายค่าสิทธิให้สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ สาขาในประเทศไทยต้องเสียภาษีหรือไม่.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

15. Journal article
ปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : กรณีการตีความคำว่า “นักแสดงสาธารณะ”

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305