Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ภาษีกับรางวัลจากการชิงโชค

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

2. Journal article
รายรับจากรถร่วมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

3. Journal article
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มต้องระบุเหตุผลการประเมินหรือไม่?

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

4. Journal article
จ่ายค่านายหน้าไปต่างประเทศมีภาระภาษีอะไรบ้าง.

by ชุมพร เสนไสย.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

5. Journal article
กิจการที่ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

6. Journal article
5 ประเด็นปัญหารายจ่ายทางภาษีอากร.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

7. Journal article
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (9 ตอน)

by ชุมพร เสนไสย.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553-2554 [2010-2011]Online access: View online article | View online article | View online article | View online article | View online article | View online article | View online article | View online article Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

8. Journal article
ภ.พ.30 หรือ ภ.พ.36

by ศิวะ แนวโนนทัน.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

9. Journal article
รายได้กับภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตอน 4-6(จบ))

by ชุมพร เสนไสย.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

10. Journal article
ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจเกษตรกรรม.

by วรพงษ์ ทองแก้ว.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

11. Journal article
ภาษีค่าสิทธิ (ตอน 1-2)

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

12. Journal article
ภาษีคนทำธุรกิจ.

by กิตติยา อาภากุลอนุ.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

13. Journal article
SMEs เสียภาษีสรรพากรอย่างไร?

by มงคล ขนาดนิด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

14. Journal article
ค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้าและค่าตั้งโชว์สินค้า.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

15. Journal article
การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548.

by มงคล ขนาดนิด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305