Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ฮิลลารี พบ ออง ซาน ซูจี โมเมนต์แห่งประวัติศาสตร์ : ก้าวใหม่ของพม่า...สู่เวทีโลก.

by นายนอกด่าน.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
ยุทธศาสตร์หลัก : สงคราม 100 ปี ที่สหรัฐฯ ยากจะเข้าใจ.

by ชัยชนะ อิงคะวัต.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
อนาคตความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ.

by วริษฐ์ ลิ้มทองกุล.

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา: เป้าหมายในการผลัดดันโครงการขีปนาวุธป้องกันประเทศ

by ฉันทิมา อ่องสุรักษ์.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

5. Journal article
โลกในยุคหลังเหตุการณ์ 11 กันยาฯ และปัญหาการก่อการร้ายสากล.

by ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

6. Journal article
บทบาทสหรัฐอเมริกาต่อการสร้างสันติภาพระหว่างอาหรับกับอิสราเอล.

by อับดุลรอนิง สือแต.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

7. Journal article
นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดี จอร์จ วอล์คเกอร์ บุช : ภาพสะท้อนของแนวทางสัจนิยม.

by จุฑาทิพ คล้ายทับทิม.

Source: วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ปัญหานิวเคลียร์อิหร่าน : ระเบิดเวลาที่นับถอยหลัง.

by ดลยา เทียนทอง.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

9. Journal article
"เราใกล้ชิดทั้งจีนและสหรัฐ" จุลชีพ ชินวรรโณ.

by สิริวิชญ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
หลงเชื่อมาตั้งนานว่าเป็นเพื่อนแท้

by เทพชัย หย่อง.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
นโยบายการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา.

by วิเชียร ตันศิริมงคล.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
สหรัฐอเมริการในอิรักและสงครามการก่อการร้าย : บทวิเคราะห์ในมิติเชิงประวัติศาสตร์.

by ศุภการ สิริไพศาล.

Source: วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
นโยบายสหรัฐต่อเอเชียอาคเนย์ (ในอนาคต)

by กวี บ้านไท.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
แผนปฏิรูปตะวันออกกลางของสหรัฐอเมริกา : ความจริงหรือภาพลวงตา?.

by ศราวุฒิ อารีย์.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305