Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร tax audit & tax review (ตอนที่ 5,ตอนที่8)

by สุรีย์ลักษณ์ ธนากิจไพศาล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง (ตอนที่ 26)

by สุชาดา วาสนาพาสุข.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
รายจ่ายใดๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้ เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว.

by ศิริพร ปิตุรักษ์พงษา | กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

4. Journal article
การรับรู้รายได้และรายจ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกรมสรรพกร (1)

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: View online article Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

5. Journal article
จริงหรือ "บัญชี" 2 เล่ม.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: Business Law VarietyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

6. Journal article
เกณฑ์สิทธิ...หนังชีวิตที่ฉายซ้ำ.

by เกียรติศักดิ์ ว่องพานิช.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

7. Journal article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

Source: วารสารนักบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ฒ Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

8. Journal article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.89/2542 เรื่อง การขายสินค้านอกราชอาณาจักร โดยผู้ประกอบการจดทะเบียน

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

9. Journal article
10. Journal article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.68/2541 เรื่อง ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

11. Journal article
มองกฎหมายให้ทะลุ มองธุรกิจให้ทะลวง "EDC ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องมีหรือไม่".

by พุทธิมา เกิดศิริ.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
การให้บริการกับภาษีมูลค่าเพิ่ม.

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
14. Journal article
ปัญหาในการออกใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้.

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

15. Journal article
ตัดจำหน่ายทรัพย์สินอย่างไรจึงไร้ปัญหาถูกประเมินภาษี.

by พุทธิมา เกิดศิริ.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305