Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 ครบ! จบแล้วจริงหรือ?

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

2. Journal article
ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล : อย่าเปิดโอกาส ให้สรรพากรใช้อำนาจประเมินมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษาฎากร

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

3. Journal article
การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล.

by จินตนา บำรุงสุข.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Collection of interim corporate income tax.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

4. Journal article
แนวปฏิบัติของกรมสรรพากรกรณี "ผู้ซื้อ" (ค้าปลีก) ขอหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ใน "ส่วนลด" แทน "ผู้ขาย"

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

5. Journal article
รายจ่ายใดๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้ เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว.

by ศิริพร ปิตุรักษ์พงษา | กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

6. Journal article
การปฏิรูปค่าลดหย่อนภาษี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ.

by จิรศักดิ์ รอดจันทร์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

7. Journal article
ข้อคิดก่อนนำ "Independent Taxation" ออกมาใช้บังคับ.

by จิรศักดิ์ รอดจันทร์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

8. Journal article
รู้สิทธิยกเว้นและค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

9. Journal article
ปัญหาการเป็นเงินได้/รายได้เพื่อเสียภาษี การผลักภาระ "หน้าที่" ตามกฎหมาย.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

10. Journal article
ข้อพิพาทภาษี คำว่า "เหตุอันสมควร" ยื่นประมาณการขาด "ภ.ง.ด.51" (2 ตอน)

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

11. Journal article
การรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายใหม่ (ตอน 3-12)

by สุ. ลิขิต.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551-2552 [2008-2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

12. Journal article
ความน่าจะเป็น...ภาษีเงินได้"หุ้น" โอ๊ค/เอม.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

13. Journal article
น้องสาวให้หุ้นพี่ชายต้องเสียภาษีหรือไม่? (ตอนที่ 1)

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

14. Journal article
กลยุทธ์การเสียภาษีของมนุษย์เงินเดือนให้ถูกต้องและประหยัด (ตอน 10)

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

15. Journal article
วิพากษ์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : กรณีเงิน "ค่าเบี้ยเลี้ยง" พนักงาน.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: วารสารข่าวกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305