Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ข้อพิจารณาในเรื่องการเลือกรูปแบบองค์กรทางธุรกิจ (3 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article | View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

2. Journal article
ASEAN connectivity ความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคอาเซียน...โอกาสและความท้าทายของธุรกิจไทย.

by กระทรวงการต่างประเทศ | ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
ส่วนแบ่งที่เป็นธรรมกับกรณีปัญหาคณะบุคคล.

by กฤดา กฤติยาโชติปกรณ์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

4. Journal article
ข้อพิจารณาในเรื่องการเลือกรูปแบบองค์กรทางธุรกิจ การยกร่างสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจและการวางแผนภาษี (3 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article | View online article | View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

5. Journal article
Double vision รัฐประสงค์ ราษฎร์ปรารถนา.

by พรรษพล มังกรพิศม์ | อริญชัย วีรดุษฎีนนท์ | ปฏิคม พลับพลึง | ศิริพร วู้ชัยภูมิ.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
Thailand planet บนโลก เสมือนจริง branding ประเทศไทย.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
Value impact of M&As and the listing status of taget firms a survey of evidence.

by Manapol Ekkayokkaya.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

8. Journal article
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือบีโอไอกระตุ้นบริษัทเอกชนจดทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์พิเศษด้านภาษี.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Source: Make MoneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
การวัดประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

by นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
ก้าวแรกสู่ e-commerce.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
วิธีคัดเลือกตัวแปรสำหรับการประเมินประสิทธิภาพองค์กรด้วยวิธีการ Data Envelopment Analysis.

by ประสพชัย พสุนนท์.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
มาตรฐาน ISO 27001:2005 มาตรฐานเพื่อป้องกันข้อมูลขององค์การ.

Source: For qualityMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

13. Journal article
ISO/PAS 28000 มาตรฐานการบริหารการรักษาความปลอดภัยห่วงโซ่อุปทาน.

by กิตติพงศ์ โรจน์จึงประเสริฐ.

Source: For qualityMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

14. Journal article
เงื่อนไขการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trademark) ตอนที่ 1.

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

15. Journal article
กทม. โฉมใหม่! รับจดทะเบียนพาณิชย์.

by กองบรรณาธิการ (Business Law & HR Variety).

Source: Business Law & HR VarietyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305