Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
กลยุทธ์การพัฒนาสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ขั้นเลิศและสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก: บทสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

by วนิดา แก่นอากาศ | กองบรรณาธิการ (อินฟอร์เมชั่น) [ผู้สัมภาษณ์.].

Source: อินฟอร์เมชั่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Other title: Strategic development of the academic resources center, Khon Kaen university as an excellent learning center and support a world-class research university: interviews director of academic resources center, Khon Kaen university.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
การปรับเปลี่ยนองค์กรห้องสมุดให้ทันสภาวะคุกคามจากภายนอก.

by รัชนีกร อินเล็ก.

Source: อินฟอร์เมชั่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Other title: Library change to confront its environmental crisis..Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น สนามกอล์ฟรักษ์โลก.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

4. Journal article
ความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจาการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช: กรณีศึกษาเกษตรกรตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.

by พัทธนันท์ คงทอง | สุพล เซี่ยงใช่ | สุทธิรักษ์ พลบำรุง.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2554 [2011]Other title: Occupational risk of farmers from chemical pesticides : Case study of farmers in Don Chang subdistrict, Muang district, Khon Kaen province..Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่เข้ารับการตรวจรักษาห้องตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์.

by นิตยา จรัสแสง | สมจิตร์ มณีกานนท์ | วิจิตรา พิมพะนิตย์ | สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล.

Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Suicidal risk in major depressive disorder at the OPD section in Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (3) :

6. Journal article
ความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

by ยุวดี เพชระ.

Source: อินฟอร์เมชั่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Users' satisfactions of the libraries of Khon Kaen university libraries.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์บริการห้องสมุดสำหรับจุดบริการข่าวสารห้องสมุดโดยใช้เทคโนยีระบบจอสัมผัสสำหรับสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

by เฉลิมพล นารี | จรูญลักษณ์ นารี.

Source: อินฟอร์เมชั่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Developing public relations media about library services via library information Kiosk by using touch screen technology for the academic resources center, Khon Kaen university.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ฝ่าวิกฤติตาติดเชื้อหลังผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลขอนแก่น.

by พิมพ์วรา อัครเธียรสิน | วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ | วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Crisis management of post operative cataract endophthalmitis, Khon Kaen Hospital.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

9. Journal article
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการสารสนเทศเพื่อวางแผน : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.

by อาวุธ รื่นภาคพจน์ | เศกสรรค์ ยงวณิชย์.

Source: อินฟอร์เมชั่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Knowledge skill and attitude in information management for planing of local administratve organization : a case study in Amphoe Muang Khon Kaen province.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
การกำหนดรหัสสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

by เหลาทอง สุริยะ.

Source: อินฟอร์เมชั่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Coding of Khon Kaen university publications.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
สักการะอัฐิหลวงปู่ผาง ณ วัดอุดมคงคาคีรีเขต.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
2 ทศวรรษแห่งความสำเร็จของธุรกิจสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง.

by ยงยศ หาญสุวณิช.

Source: ความรู้คือประทีปMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
พงษ์ศักดิ์ ตั้งวาชิชพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่นกับงานพัฒนาการศึกษา.

by พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

14. Journal article
จัดการแปลงนา 1 ไร่ ให้ได้เงิน 1 แสน บทพิสูจน์ว่าทำได้ให้เห็นจริง ที่บ้านหนองแต้ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
หมู่บ้านเต่า.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305