Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย.

by สุวิระ ทรงเมตตา.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
The learn from them.

by กองบรรณาธิการ (Business plus).

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
พลังงานในวิถี คนเมืองกรุง.

Source: วารสารนโยบายพลังงานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

4. Journal article
กฟผ.กับการพัฒนาพลังงานสีเขียวเพื่ออุตสาหกรรม.

by กองบรรณาธิการ (ส่งเสริมเทคโนโลยี).

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (2) :

5. Journal article
เปิดสนาม "Shell Eco-Marathon" Smart Ideas for "Smarter Mobility"

by ญาณิศา สนธิจิรวงศ์.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
พลังงานทางเลือกของคนเมืองในยุควิกฤติพลังงาน.

by สมบัติ ทีฆทรัพย์.

Source: วารสารนโยบายพลังงานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

7. Journal article
สถานการณ์พลังงานไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2553.

Source: วารสารนโยบายพลังงานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

8. Journal article
มลพิษทางอากาศกับการใช้พลังงานสำหรับประเทศไทย (ตอนที่ 1)

Source: วารสารนโยบายพลังงานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

9. Journal article
เขื่อนภูมิพลและเขือนสิริกิติ์คุณค่ามหาศาลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย.

by ชูลิต วัชรสิทนธุ์.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

10. Journal article
3 ทางเลือกบูรณาการ 'เอทานอล' อย่างยั่งยืน.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2551 (เบื้องต้น)

Source: ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

12. Journal article
สรุปสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2551.

by ทวารัฐ สูตะบุตร.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก.

by สุรพล ศรีเฮือง.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Energy Efficiency Analysis and Impact to Green House Gas Emission.Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

14. Journal article
การใช้ไฟฟ้าปี’52 ลดต่ำลง : เอกชนปรับแผนลงทุน...รัฐปรับแผนการผลิต.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
การสนับสนุนของรัฐ และโอกาสการลงทุนในธุรกิจขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน.

by หฤทัย โลหะศิริวัฒน์ | สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305