Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
Organic way บ้านสวนเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ วิถีเมือง.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนัทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

2. Journal article
สวนผักโรงพยาบาล แปลงเกษตรสร้างอาหารปฏิบัติการฟื้นฟูผู้ป่วย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

3. Journal article
ช่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ : กาดสีเขียวแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศท้องถิ่น สไตล์ชาวบ้าน.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
สวนผักปลอดสารพิษในโรงเรียน ผลิตอาหารอิ่มท้อง พัฒนาสมองของนักเรียน.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

5. Journal article
ถ่านชีวภาพกับการปลูกผักคะน้า.

by ศรีลักษณ์ ศิริสิงห์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

6. Journal article
ข้าวพื้นบ้านอินทรีย์ : ปลูกอนุรักษ์ไม่ให้สูญหาย ปลูกขายได้ราคาดีกลุ่มแปรรูปข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านโนนยาง หมู่ 17 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ข้าวอินทรีย์ด้วยเทคนิค S.R.I. ฉบับปรับปรุงกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
เกษตรอินทรีย์ท้องถิ่นที่พะงัน เมื่อชุมชนรับรองกันเอง.

by วิฑูรย์ ปัญญากุล.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
ลุงไกรเกษตรศิลปินแห่งวังน้ำเขียวปลูกผักรายได้ปีละ 20 ล้าน !

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

10. Journal article
เกาะพะงันเกาะเกษตรอินทรีย์.

by วิฑูรย์ ปัญญากุล.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
เงาะอินทรีย์ผลไม้ดีภาคอีสาน.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
สวนกานต์ธิดาสวนผลไม้ผสมผสาน วิถีเกษตรอินทรีย์.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
"วิถีสีเขียว ความหลากหลายเพื่อสมดุลโลก"

by กองบรรณาธิการ (วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ).

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านยางน้อย.

by ศิริรัตน์ กริชจนรัช.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

15. Journal article
เครือข่ายการสื่อสารของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์โครงการเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์.

by ศิริเมษ กลีบแก้ว | อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305