Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในโรงพยาบาลเอกชน.

by สุพรรณิการ์ ปานบางพระ | พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: Knowledge, attitude, and practice of breastfeeding promotion among nurses in private..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
New! วิจัยสุขภาพไทย ลองจริง ได้ผลจริง.

by ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนด ต่อการเรียนรู้สมรรถนะของตนเองในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และประสิทธิภาพการดูดนม.

by พิมพ์ชนก บุญเฉลิม | พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม | วาสิตา จิรสกุลเดช.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effect of the mother-preterm infant preparation program on breastfeeding self-efficacy and sucking quality..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
โฆษณาที่มากกว่าโฆษณา

by เกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
การทำวิจัยด้านวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร.

by วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

6. Journal article
ผลของการดูแลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการรับรู้ สมรรถนะในการมีส่วนร่วมดูแลบุตร และความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลของมารดาในหออภิบาลทารกแรกเกิด.

by ปาริชาติ ดำรงค์รักษ์ | ทัศนี ประสบกิตติคุณ | ฟองคำ ติลกสกุลชัย | โสภาพรรณ เงินฉ่ำ.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effects of Family-centered Care on Self-efficacy in Participatory Involvement in Newborn Care and Satisfaction Towards Nursing Service of Mothers in NICU..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ทิศทางและการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

8. Journal article
ปัจจัยทำนายความต้องการออกจากงานของอาจารย์พยาบาล.

by รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ | วัลลภา บุญรอด | วิไลวรรณ ทองเจริญ | พวงผกา กรีทอง | กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์ | กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ | วัชราพร เชยสุวรรณ | ณัฏฐวรรณ คำแสน | ผุสดี สระทอง | วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ | ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ | ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ | อรุณรัตน์ คันธา | ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Factors Predicting Intention to Leave of Nurse Educators..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การกำหนดเมทริกซ์ความน่าจะเป็นในโลกซึ่งผู้ลงทุนเป็นกลางต่อความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของตราสารหนี้ไทย

by อัญญา ขันธวิทย์ | ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม | กษิดิศ ทองปลิว.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: An estimation of risk-neutral transition probability matrix for Thailand's domestic bonds.Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

10. Journal article
ลักษณะผู้นำองค์การในประเทศไทยช่วง พ.ศ. 2539-2554 : ศึกษาแบบอภิวิเคราะห์

by อุบลวรรณา ภวกานันท์.

Source: Journal of Human Resource intelligence : HRiMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
Incident of disability caused by road traffic accidents; Thailand.

by Daranee Suvapan | Phatcharaporn Konkerd | Suleepan Solanda | Parichat Suwannapol.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: อุบัติการณ์ความพิจารณาจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ประเภทของงานวิจัยและวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ ตอนที่ 3.

by วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆ์โรคเบาหวานในโรงพยาบาลสงฆ์.

by ขวัญใจ ถมยามงคล | ดุษฎี ใหญ่เรืองศรี | เรณู ขวัญยืน | อรอุมา ทางดี.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Model development of quality of life among diabetes monks in the Priest hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
MTEC สร้างเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ สู้ศึกตลาดโลกยุค Green.

by ปฏิคม พลับพลึง.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
จตุสดมภ์ภูมิปัญญาไทยสมัยใหม่.

by ดาริน อินทร์เหมือน.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305