Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
76. Journal article
ตลาดผักยังสดใส.

by กองบรรณาธิการ (น.ส.พ. กสิกร).

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

77. Journal article
มาทำความรู้จักกับส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่.

by ลักษมี สุภุทรา.

Source: กสิกร (น.ส.พ.กสิกร)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

78. Journal article
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ...

by ลันตา อุตมะโภคิน.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

79. Journal article
สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน.

by ไกรพล อรัญรัตน์.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

80. Journal article
ปัญหาทรงผมนักเรียนกับหลักการเรื่องสิทธิและเสรีภาพของบุคคล.

by อวิการัตน์ นิยมไทย.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

81. Journal article
การคุ้มครองพยานบุคคลในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทย

by อริยพร โพธิใส.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

82. Journal article
บทบาทด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา.

by เพลินตา ตันรังสรรค์.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

83. Journal article
Krungsri simple to share ทำดีง่าย ง่าย กับกรุงศรี.

by วราภรณ์ เจียมเรือน.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

84. Journal article
ทางเลือกในการลงโทษจำเลยในคดีอาญา : มาตรการลงโทษระดับกลาง.

by ดล บุนนาค.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Other title: Alternative sentencing : intermediate punishment.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

85. Journal article
3 ทศวรรษเกษตรในสังคมไทย.

by ทิพยวารี บุญหอม.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

86. Journal article
วิกฤติทุ่งกุลา สร้างธุรกิจชุมชน.

by โครงการตำรา สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

87. Journal article
การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น.

by เรวดี ขวัญทองยิ้ม.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

88. Journal article
ความไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด.

by อำนาจ เนตสุภา.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

89. Journal article
สูบน้ำเข้านาด้วยท่อพญานาคโดยใช้โซลาร์เซลล์แรงดันสูง.

by กองบรรณาธิการ (วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ).

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

90. Journal article
ระเบิดสมรภูมิ Smart devices เปิดศักราชหน้าใหม่ ICT ไทย.

by กองบรรณาธิการ (eLeader).

Source: eLeaderMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305