Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

by ไผทชิต เอกจริยกร.

Source: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

2. Journal article
กฎหมายที่อาจต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับบทบาทใหม่ของภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.

by ปกรณ์ นิลประพันธ์.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

3. Journal article
ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.

by ธนกฤต วรธนัชชากุล.

Source: วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
ประเทศไทย : ความพร้อมด้านกฎหมายสู่ประชาคมอาเซียน.

by ธนกฤต วรธนัชชากุล.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

5. Journal article
การใช้ดุลพินิจพิจารณาพิพากษาความผิดที่มีโทษทางอาญาบางบทหรือบางกรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ.

by ณัฐพล จุลละเกศ.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: The court's discretion to adjudicate some of the offences fall outside the jurisdiction of the intellual property and international trade court.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

6. Journal article
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2239/2554 พร้อมหมายเหตุ.

by กุลธร วิไลรัตน์.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Summary of the supreme court judgment no. 2239/2554 with comment.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

7. Journal article
การวินิจฉัยปัญหาเรื่องอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ.

by สุจินต์ เจนพาณิชพงศ์ | ธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร | ปริญญา ดีผดุง.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

8. Journal article
การดำเนินกระบวนพิจารณาในทศวรรษที่สองของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางศึกษากรณีการเสนอบันทึกถ้อยคำในการสืบพยานบุคคลและการสืบพยานด้วยระบบการบันทึกคำพยานด้วยเสียงหรือภาพและเสียง.

by ธนัชพันธ์ วิสิทธวงศ์.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Procedure for the central intellectual property and international trade court in the 2nd decade : in case of submission of written witness statement and the testimony of the witness are recorded by audio or video recording device.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

9. Journal article
คำพิพากษาศาลที่น่าสนใจ

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

10. Journal article
วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาที่ 9691/2554

by ไชยวัฒน์ บุนนาค.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Commentary on the surpreme court judement no.9691/2554 : whether the transfere or assignee of an arbitral award was entiled to request the enforce the award.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

11. Journal article
คำพิพากษาฎีกาที่ 7407/2533 ที่ 12513/2553 และที่ 6938/2554 พร้อมหมายเหตุ.

by กุลธร วิไลรัตน์.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Summary of the supreme court judement no. 7407/2553 no. 12513/2553 and no. 6938/2554 with comment.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

12. Journal article
กฎหมายไทยกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.

by พรชัย ด่านวิวัฒน์.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

13. Journal article
วิเคราะห์ข้อสอบชุดวิชา.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
กลไกการระงับข้อพิพาทการลงทุนของอาเซียน.

by สิริรัตน์ ศรีจริยาพรกุล.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: ASEAN's investment dispute settlement mechanism.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

15. Journal article
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

by กาลัญญุตา ปักโคทะกัง.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Copyrights protection of ASEAN community.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305