Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
Consumer insight for Japan เข้าใจความต้องการผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

2. Journal article
ยุคล ลิ้มแหลมทอง พูดถึงเส้นทางสายอาร์ 3 ระยะทาง 1,104 กิโลเมตร เส้นทางสดใสส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปจีนจริงหรือ?

by สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
ส่งออกไปรัสเซียครึ่งแรกปี2553 พุ่งสูงร้อยละ 64.1... สินค้าเกษตรและอาหารของไทยยังมีโอกาสเติบโต.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
คุณเทียนชัย ปิ่นวิเศษ แอกโกร-ออน (ประเทศไทย) ผู้นำการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร ภายใต้ "my garden"

by เยี่ยมนคร ควรตะขบ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
โอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารไทยใน TAFTA.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
สินค้าเกษตรและอาหารของไทย.

by จีระศักดิ์ คำสุริย์.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

7. Journal article
FTA ไทย-ญี่ปุ่นกับอนาคตสินค้าเกษตรอาหารส่งออกไทย.

by รพีพร สุทาธรรม.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
ภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย.

by พรามร ศรีปาลวิทย์.

Source: For QualityMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
อาหารส่งออกของไทย : สถานการณ์ปี 2549 และแนวโน้มปี 2550.

by จีระศักดิ์ คำสุริย์.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

10. Journal article
เครื่องหมาย Q คืออะไร.

by มยุรา ปรารถนาเปลี่ยน.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
บาทแข็งค่า : เกษตรควรรับมืออย่างไร.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
ทางรอดของภาคการเกษตรต้องเร่งปรับกลยุทธ์.

by กองบรรณาธิการ (โลกการค้า).

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
ดร.สุวินัย รันดาเว สานฝันดันสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก.

by ณฐกร.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในสหรัฐอเมริกา ต่อภาคการเกษตรของไทย.

by สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
สมชาย ชาญณรงค์กุล สร้างสินค้าเกษตรส่งออกให้มีมูลค่าอย่างยั่งยืน

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305