Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร tax audit & tax review (ตอนที่ 5,ตอนที่8)

by สุรีย์ลักษณ์ ธนากิจไพศาล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

2. Journal article
บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง (ตอนที่ 26)

by สุชาดา วาสนาพาสุข.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

3. Journal article
แนวปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากรผลกระทบของมหาอุทกภัย.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

4. Journal article
ส่งเสริมการขายอย่างไรไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

5. Journal article
รายจ่ายใดๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้ เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว.

by ศิริพร ปิตุรักษ์พงษา | กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

6. Journal article
การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตอนที่ 17 เล่าขานเรื่องบัญชี (2)

by สุ.ลิขิต.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
ประเด็นปัญหาน่าสนใจ เกี่ยวกับรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน.

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

8. Journal article
ระบบบัญชีของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

9. Journal article
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ "เหตุอันสมควร" ในการประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามมาตรา 67 ทวิ (1) แห่งประมวลรัษฎากร.

by วิมาน กฤตพลวิมาน.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

10. Journal article
การจัดการภาษี Tax tips for SMEs.

by ธนรัชต์ คูสมบัติ | ทัศนีย์ เตาวลานนท์ [วิทยากร.].

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
กลยุทธ์การทำแผนเพื่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ตอนที่ 3)

by สุ.ลิขิต.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

12. Journal article
การรับรู้รายได้และรายจ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกรมสรรพกร (1)

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
กลยุทธ์การทำแผนเพื่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ตอนที่ 4)

by สุ.ลิขิต.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

14. Journal article
ผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะบัญชีก่อน.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

15. Journal article
บัญชี vs ภาษี หลักเกณฑ์ที่แตกต่าง ตอนที่17 การรับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย 3.

by สุ. ลิขิต.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305