Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
กลายเป็นปัญหาเมื่อพนักงานสรรพากร "สำคัญผิด" ในข้อกฏหมายภาษี.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

17. Journal article
การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

by ณัฐกนก ภูรนิธิพร.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

18. Journal article
ข้อพิจารณาทางกฎหมายและภาษีในการซื้อขาย/ควบรวมกิจการ (ตอนที่ 1..)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

19. Journal article
แนวปฏิบัติการทำลายสินค้า ของเสีย และเศษซาก

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

20. Journal article
หลักความยินยอมให้จัดเก็บภาษีของประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.

by ธีรพงษ์ ปีตวัฒนกุล.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Principle of consent in taxation in constitution of the Kingdom of Thailand.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

21. Journal article
ปัญหาเกี่ยวกับการออกกฎหมายลำดับรองในทางภาษีอากร.

by พรรษมน สิริกุลพัฒนสาร.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Problems in enacting tax subordinate legislation.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

22. Journal article
การนิรโทษกรรมทางภาษี.

by ศรายุทธ ทอนโพธิ์.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Tax amnesty.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

23. Journal article
นำเข้าวัตถุดิบ สินค้า และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์หรือจำหน่าย ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?

by อุษา วงศ์ปัญญาภรณ์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

24. Journal article
การเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าพร้อมบริการส่วนกลาง ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

25. Journal article
การเตรียมความพร้อมของกรมสรรพากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

by เกษราพรรณ ฉัตรพัฒนศิริ.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

26. Journal article
ยกเว้นภาษีเงินปันผล (ตอน 1-ตอนจบ)

by สุวรรณ วลัยเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai, English Other title: Stock dividend with tax exemption.Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

27. Journal article
ส่งเสริมการขายอย่างไรไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

28. Journal article
ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าบุหรี่ซิกาแรต

by อาทิตย์ ศรัทธาวรสิทธิ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

29. Journal article
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

30. Journal article
กรณีศึกษาเงินมัดจำ

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305