Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่ผู้ประกอบการให้เงินกู้แก่บริษัทที่ตนได้จัดตั้งขึ้นมาในประเทศไทย.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

2. Journal article
ข้อพิจารณาทางกฎหมายและภาษีในการซื้อขาย/ควบรวมกิจการ (ตอนที่ 1..)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

3. Journal article
ภาษีของบริษัทต่างประเทศ (2 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

4. Journal article
เทคนิคการภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

5. Journal article
ข้อพิจารณาทางภาษีในการโอนหรือบริจาคหุ้นให้แก่มูลนิธิ

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

6. Journal article
กฎหมายและภาษีว่าด้วยการซื้อขาย/ควบโอนกิจการ.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

7. Journal article
9 กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีสำหรับปี 2011 (3 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

8. Journal article
การวางแผนภาษีในการยกร่างสัญญาทางธุรกิจ : 5 กลยุทธ์พร้อมกรณีศึกษา.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

9. Journal article
กฎหมายว่าด้วยการเลิกจ้างและภาษี บทสรุปสำหรับผู้บริหารธุรกิจครอบครัว (2 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553-2554 [2010-2011]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

10. Journal article
สารพันปัญหากฎหมายและภาษีกรณีเลิกบริษัท.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

11. Journal article
12. Journal article
สิทธิประโยชน์ในทางภาษี ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้ให้เงินกู้แก่บริษัทที่ตนได้จัดตั้งขึ้นมาในประเทศไทย.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

13. Journal article
ข้อคิดในการวางแผนภาษีในการซื้อขายหุ้น.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

14. Journal article
ข้อพิจารณาทางภาษีอากรที่แก้ไขใหม่ในปี 2559 เพื่อลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และบรรเทาภาระภาษีส่วนบุคคล.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

15. Journal article
พิชิตปัญหาภาษีในการยกร่างสัญญา (ตอนที่ 1).

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305