Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

by ณัฐกนก ภูรนิธิพร.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

2. Journal article
ปัญหาการตีความภาษีธุรกิจเฉพาะ : คำว่า “เป็นทางค้าหรือหากำไร” การขายอสังหาริมทรัพย์.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

3. Journal article
การคุ้มครองผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย : กรณีไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543

by สาธิต เรืองสินทรัพย์.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Buyer protection for residential real estate in case of it's not under the control of the Land Allocation Act B.E. 2543.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

4. Journal article
การวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ตอน 1-6)

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

5. Journal article
ข้อควรระวังด้านภาษี : ธุรกิจ “การบริหารพื้นที่”

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

6. Journal article
การวางแผนภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ตอน 1-8)

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Tax planning for real estate business.Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

7. Journal article
การขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากราคาซื้อขายจริง หรือราคาประเมินของกรมที่ดิน.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

8. Journal article
ขุนคลังร่างพรบ. ...กรีดกระเป๋าเศรษฐีที่ดิน.

by พาราประชาคม.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

9. Journal article
การรับรู้รายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

10. Journal article
การรับรู้รายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

11. Journal article
ระบบบัญชีของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

12. Journal article
ปัญหาบางประการในการนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาแทนที่ภาษีโรงเรียนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่.

by ปกิต แพร่ชินวงศ์.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: The Problems in Bringing Land and Building Tax to Replace Building and Land Tax and Local Development Tax.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

13. Journal article
อย่าตระหนกกับภาษีทรัพย์สิน.

Source: Make moneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
ผ่าแผนกู้เศรษฐกิจรัฐบาลอภิสิทธิ์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

15. Journal article
การรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายใหม่ (ตอน 3-12)

by สุ. ลิขิต.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551-2552 [2008-2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305