Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
106. Journal article
4 ปี กรือเซะ แผลในใจที่มิอาจลืมเลือน.

by หนุ่ม เมืองน้ำดำ.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

107. Journal article
ตรีรัตนะ บนคาบสมุทรไทย : หลักฐานการนับถือพระพุทธศาสนา ณ ภาคใต้ แต่สมัยพุทธศตวรรษต้น ๆ.

by บัญชา พงษ์พานิช.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

108. Journal article
การพัฒนาระบบสารสนเทศพืชไร่เศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศไทยบนเว็บไซต์

by ศศิธร ชลรัตน์อมฤต | ศุภพร ไทยภักดี | ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ | สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล.

Source: วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Development of web-based information systems of economic field crops in the Southern Thailand.Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

109. Journal article
การนำเสนอระบบฐานข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศไทยบนเว็บไซต์.

by สุพัตรา เดชพรหม | ศุภพร ไทยภักดี | สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล | ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์.

Source: วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Presentation of web-based database for economic fruits the Southern Thailand.Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

110. Journal article
แนวทางการส่งเสริมหนังตะลุงสำหรับกลุ่มผู้รับสารวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา.

by ปรีดา นัคเร.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

111. Journal article
การรับบริการทันตกรรมใน 4 อำเภอพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดสงขลาช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้.

by กรองมาลย์ แก้วสนิท.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Dental service provided by the four community hospitals in the high risk area of Songkhla Province during the unrest situation of the deep South..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

112. Journal article
การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ด้านคำศัพท์ในภาษาไทยถิ่นด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.

by ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ | กัลยา ติงศภัทิย์, ม.ร.ว.

Source: ภาษาและภาษาศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Development of geographical database of lexical items in Thai dialects using geographic information system..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

113. Journal article
คุณค่าทางโภชนาการของข้าวยำปักษ์ใต้.

by สุกัญญา ไหมเครือแก้ว | อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ | อารยา ปรานประวิตร.

Source: อาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Nutritive values of "Khao Yam" : Southern healthy food.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

114. Journal article
การอำนวยความยุติธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Source: วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

115. Journal article
ปัจจัยของหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ บริเวณกลุ่มจังหวัดชุมพร ระนองและสุราษฎร์ธานี.

by อาธิ ครูศากยวงศ์.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

116. Journal article
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของครูพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by ประชา ฤาชุตกุล | ทวี ทองคำ | พงศา แสงเกื้อหนุน.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: Needs for self development according to the educational reforms of physical education teachers in elementary schools of three Southern border provinces.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

117. Journal article
คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์ภายใต้ระบบการดูแลอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องในภาคใต้ตอนล่าง.

by ณัฐชยา ซ้อนขำ | ประณีต ส่งวัฒนา | กิตติกร นิลมานัต.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Quality of life among HIV-infected and AIDS patients under comprehensive and continuum care in lower Southern Region..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

118. Journal article
แกแจ๊ะซีแย : ความเป็นอื่นของความเป็น มุสลิมในนดินแดน ฟาฏอนีดารุสสะลาม.

by วิไลวรรณ จงวิไลเกษม.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

119. Journal article
ภาวะความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในภาคใต้.

by กิตติกร นิลมานัต | อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ | สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง | ปิยะนุช จิตตนูนท์.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Emotional quotient among orphans affected by HIV/AIDS in Southern Thailand..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

120. Journal article
ประสบการณ์การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.

by สุรัสวดี ไมตรีกุล.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: Working experience of professional nurse under violent situation in the southern border province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305