Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
121. Journal article
ข้าวสังข์หยดปลอดสารเคมี ข้าวดีเฉพาะถิ่น ยุทธศาสตร์ชาวนาภาคใต้ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

122. Journal article
Assessment of health and nutritional status of underprivileged women and children in six tsunami affected provinces.

by Sangsom Sinawat | Kandavasee Maleevong | แสงโสม สีนะวัฒน์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขSource: Journal of Health ScienceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: การประเมินภาวะสุขภาพและภาวะโภชนาการในกลุ่มผู้หญิงและเด็กที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ 6 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ..Online access: Full Text (See each chapter,click Bookmarks) Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

123. Journal article
สื่อมวลชนกับการปรับแปลงสื่อพื้นบ้านหนังตะลุง.

by กาญจนา แก้วเทพ | รจเรศ ณรงค์ราช.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

124. Journal article
บทบาทโรงพยาบาลในการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลยะลา.

by วัฒนา วัฒนายากร.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Hospital roles in providing psychosocial health care to people affected by the unrest in the Southernmost of Thailand : a case study of Yala Hospital..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

125. Journal article
ประชาเสวนา : กระบวนการสู่ทางออกในปัญหาความรุนแรงของภาคใต้.

by วันชัย วัฒนศัพท์.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: Citizens dialogue : the way out of the Southern Thailand violence.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

126. Journal article
การประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม / ปอเนาะ / ชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส.

by มารุต ดำชะอม | สนั่น เพ็งเหมือน | ปราณี ทองคำ | ศิริวรรณ วิบูลย์มา.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: Occupational development in Islamic schools / pondoks / communities in the area of Yala, Pattani and Narathiwat provinces : project evaluation.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

127. Journal article
ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและการยอมรับเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษากล้วยหอมทองและผักในเขตภาคใต้ตอนบน.

by ธีรวัต มณีวัต.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

128. Journal article
การจัดลำดับความสำคัญโรคที่ต้องเฝ้าระวังในภาคใต้.

by บุญชัย ภูมิบ่อพลับ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Priority setting of diseases surveillance in the Southern Thailand..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

129. Journal article
รูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เหมาะสมกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.

by ภาณุทัต ภูริปัญญาวานิช.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

130. Journal article
คุณสมบัติของบัณฑิตแพทย์ที่สังคมต้องการ : ความเห็นของผู้นำชุมชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by อาหวัง ล่านุ้ย | พะเยาว์ ละกะเต็บ | สิริรัตน์ บำรุงกรณ์ | กมลาศ สาลี.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: Expected qualifications of medical doctor : opinions of community leaders in three Southern Border Provinces.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

131. Journal article
กรือเซะ ตำนานแห่งความทรงจำ.

by หนุ่ม เมืองน้ำดำ.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

132. Journal article
133. Journal article
จิตอาสาแห่งคนหนุ่มสาว (๓ ปีสึนามิ ยังมีความเคลื่อนไหวในพื้นที่)

by วีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

134. Journal article
ฉายา...นายอำเภอตากใบนักปกครองของแผ่นดิน.

by กองบรรณาธิการ (เทศาภิบาล).

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

135. Journal article
ทางออกของจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by ยุติศักดิ์ เอกอัคร.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305