Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
136. Journal article
ผลกระทบบึ้ม รับปีใหม่ห้างใหญ่ซึม-โชวห่วยรับทรัพย์หวังคนไทยขี้ลืม-ใจกล้ากลับมาช็อป.

by รัตนะ คงใหญ่.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

137. Journal article
การแปลงสิทธิอำนาจเป็นอำนาจผ่านรายการวิทยุ "นายกฯ ทักษิณพูดคุยกับประชาชน"

by จิราภรณ์ เจริญเดช.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

138. Journal article
จำนัล เหมือนดำ กับภารกิจ ปาดี มีสุข.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

139. Journal article
ศาลเยาวชนและครอบครัวกับภารกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by ภีม ธงสันติ.

Source: วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

140. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์กับความสำเร็จของนักบัญชีธุรกิจ SME ในเขตภาคใต้.

by สุวรรณ หวังเจริญเดช.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: The Relationship between the effectiveness of creativity with the success of accountants for SMEs in the South of Thailand..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

141. Journal article
บึ้มหาดใหญ่เจาะไข่แดงศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้.

by ยี่แพร.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

142. Journal article
ตามรอยสึนามิโบราณ.

by มนตรี ชูวงษ์.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

143. Journal article
องค์ประกอบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by เกษตรชัย และหีม.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: Predicting factors for academic achievement of Islamic privates school students' in the three southern border provinces of Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

144. Journal article
การจัดการต้นทุนธุรกิจสปา : กรณีศึกษาโรงแรม / รีสอร์ท สปา และเดย์สปา ในภาคใต้.

by สุดใจ ขอเสริมศรี.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: Cost management of spa businesses : a case study of the hotel & resort spa and the day spa in Southern Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

145. Journal article
การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้.

by อาฟีฟี ลาเต๊ะ | ประสพชัย พสุนนท์ | สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ | ปราณี นิลกรณ์.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Mathematical programming for operational efficiency measurement of Southern university libraries.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

146. Journal article
การศึกษาปัญหาด้านสุขภาพ สาเหตุ อัตราการป่วยและอัตราการตายของแพะที่เลี้ยงในชนบท 3 จังหวัดภาคใต้.

by สุรพล ชลดำรงค์กุล | ธัญญา สุขย้อย.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: A study on health problems, etiology, morbidity rate and mortality rate of goats under village environments in 3 provinces of Southern Thailand.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

147. Journal article
Effects of varieties and timing of subsequent cutting on yield, chemical composition and ruminal degradability of cassava hay in Southern Thailand.

by ปิ่น จันจุฬา | สมนึก สอนนอก.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: ผลของพันธุ์และระยะเวลาในการตัดต่อเนื่องผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของมันเฮย์ในภาคใต้ของประเทศไทย..Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

148. Journal article
แนวทางการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.

by กองบรรณาธิการ (เทศาภิบาล).

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

149. Journal article
ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการยุติธรรม.

by ประคอง เตกฉัตร.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

150. Journal article
การวิจัยเชิงประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน : กรณีศึกษาในภาคใต้.

by ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ | เธียรนันท์ วาณิชย์ศุภวงศ์.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: Assessment research for efficiency of non-formal educational administration : a case study of the South.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305