Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
46. Journal article
ผลไม้คุณภาพดีทางภาคใต้.

by สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

47. Journal article
ชิงเปรต ชิงบุญ อิ่มอุ่นกายใจ.

by กลิ่นดิน.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

48. Journal article
การวัดการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดในภาคใต้โดยใช้ดัชนี Malmquist.

by ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ | ขวัญใจ ศรีหิรัญ.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Measurement of productivity changes in agricultural products of the Southern provinces using malmquist index.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

49. Journal article
การมีส่วนร่วมขององค์กรมุสลิมในการส่งเสริมธรรมรัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by นิเลาะ แวอุเซ็ง | อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต | อับดุลรอชีด เจะมะ | มูหัมมัดรอฟลี แวหามะ | สมเจตน์ นาคเสวี | ฮุสนา เจะเลาะ.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: The participation of muslim organizations in promoting the good governance of subdistrict administrative organization in Southern border provinces.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

50. Journal article
การเข้าถึงและความต้องการบริการสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็กในสถานีอนามัยของสตรีชาวเล บนเกาะแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศไทย.

by จิตติมา อร่ามศรีธรรม | สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง | เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Accessiblility and Health needs for Maternal and Child Health Services in Primary Care Unit among Urak Lawoi's Women in a Southern Island, Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

51. Journal article
รูปแบบการบริหารที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับการประยุกต์ใช้.

by อาคม ใจแก้ว.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: An appropriated-administrative model of the three Southern most provinces and application.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

52. Journal article
ประสบการณ์การใช้เรกิเพื่อดูแลตนเองของสตรีไทยภาคใต้.

by ปรียา แก้วพิมล | ยุพา หมื่นเพชร | โสเพ็ญ ชูนวล.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Thai women’s experience in using Reiki for self-care in Southern Thailand.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

53. Journal article
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by อารีผีน เทพลักษณ์ | ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ | ชิดชนก เชิงเชาว์.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: A development model of basic education management in the three southern border provinces.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

54. Journal article
ค่านิยมการรักนวลสงวนตัว การมีกิ๊ก และการใช้ชีวิตคู่แบบอยู่ก่อนแต่งของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดสงขลา.

by อิสระ ทองสามสี.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: The values of purity self-preserving, having boy/girl friends (gig), and living together before getting married of students in the government institutes of higher education in Songkla.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

55. Journal article
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. .... กฎหมายฟื้นชีพ ศอ.บต.

by วรชัย แสนสีระ.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

56. Journal article
อีกมุมชีวิตชายแดนใต้ของสุโลมาน แนซา.

by มูฮัมหมัด.

Source: วารสารโรงพยาบาลชุมชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

57. Journal article
กรีดยางระบบ 2 รอย กำไรงาม.

by กลิ่นดิน.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

58. Journal article
รัฐแห่งความเพ้อฝัน อดีตที่ไม่ลงรอยของปัตตานี และความเป็นไปไม่ได้ของการสมานฉันท์

by แอสคิว, มาร์ค | สุภัตรา ภูมิประภาส [ผู้แปล.].

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

59. Journal article
การพัฒนาบุคลากรของรัฐ : ปัจจัยสำคัญในการสถาปนาอำนาจรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by ประสิทธิ์ โอสถานนท์.

Source: รัฏฎาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

60. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณกับความผาสุกทางจิตวิญญาณ ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย.

by อวยพร ภัทรภักดีกุล | สุทิศา เจริญสิน | ชลธิชา ศรุตินันท์.

Source: วารสารเกื้อการุณย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Relationships between associated factors, spiritual health promotion and spiritual well-being of professional nurses in hospitals Southern Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305