Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
61. Journal article
รูปแบบการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารทวิภาษาระดับต้นของนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by ปรารถนา กาลเนาวกุล | มณีรัตน์ โชติกกำธร | อาริน สะอีดี | รุ้งศิรินทร์ จันทร์หอม | แวมายิ ปารามัล | สนธยา อนรรฆศิริ.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Model for the development of bilingual communicative competence of students in the three Southern border provinces of Thailand.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

62. Journal article
การใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี.

by บัญญัติ ยงย่วน | ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Using art activities to promote respect for cultural diversity of elementary school students, Pattani province.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

63. Journal article
การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิมเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by เกษตรชัย และหีม | ดลมนรรจน์ บากา.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: A study of the Thai muslim youth’s way of life to maintaining peace in the three Southern border provinces of Thailand.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

64. Journal article
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี : มุมมองสามมิติจากผู้สอน บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต.

by อดิศา เบญจรัตนานนท์.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Curriculum of bachelor of arts degree in English, Prince of Songkla University, Pattani : three dimensional perspectives of instructors, graduates and employers.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

65. Journal article
การประเมินสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของแรงงานสูงอายุในภาคใต้.

by ปัจฉิมา บัวยอม | หทัยทิพย์ จุทอง | สุวิช ธรรมปาโล | ลิเลียน วิวัฒน์ | วันเพ็ญ แก้วปาน.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: The assessment on health status and health behavior among aging workers in Southern Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

66. Journal article
การวิเคราะห์องค์ประกอบในการให้เกรดของครูมัธยมศึกษาจังหวัดภาคใต้.

by ชิดชนก เชิงเชาว์.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: An analysis of factors affecting secondary teachers' grading practices in sounthern provinces.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

67. Journal article
ผลการฟื้นฟูสภาพร่างกายของทหารพิการจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551.

by ฐานะวัฒน์ โตชัยวัฒน์ | วิภู กำเหนิดดี | ราม รังสินธุ์.

Source: เวชสารแพทย์ทหารบกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Outcomes of physical rehabilitation in soldiers with disabilities from the Southernmost Thailand situations during 2004-2008.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

68. Journal article
การระบาดของความรุนแรงและการเยียวยาในชายแดนใต้กับทางแพร่งของระบาดวิทยา:โพสต์โมเดิร์น หรือ ระบาดวิทยานีโอคลาสสิก.

by วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย | เมตตา กูนิง.

Source: วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Epidemics of violence and relief in the deep south and epidemiology at the crossroads:postmodern or neoclassic epidemiology.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

69. Journal article
อุทกภัยภาคใต้ : กระทบท่องเที่ยว 2 เดือนสุดท้าย... สูญรายได้ประมาณ 1-2 พันล้านบาท.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

70. Journal article
สภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by นิเลาะ แวอุเซ็ง | มะรอนิง สาแลมิง | มูหามัดรูยานี บากา.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: States, problems and needs of Pondok iInstitutions in managing education in three Southern border provinces.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

71. Journal article
สะบ้าย้อย รอยร้าวในอดีต.

by หนุ่ม เมืองน้ำดำ.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

72. Journal article
การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by นิเลาะ แวอุเซ็ง | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ | อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต | อะห์มัด ยี่สุ่นทรง | มูหามัดรูยานี บากา.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Educational management of Islamic Private Schools in three Southern border provinces.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

73. Journal article
ชุมโจรในจินตนาการ : ว่าด้วยภูมิรู้ของทหารไทย เกี่ยวกับผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้.

by สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

74. Journal article
ปีนเทือกเขาบรรทัด เมืองลุงไปดู "เงาะป่าซาไก" ในวันที่ใกล้สิ้นลมหายใจ

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

75. Journal article
ภาระทางสุขภาพที่เกิดจากการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

by มะการิม ดารามะ | วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ | พิชญา พรรคทองสุข | ผกามาศ ไพโรจน์.

Source: สงขลานครินทร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Health burden from work-related injuries in seven lower southern provinces of Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305