Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
76. Journal article
ไฮโดรควิโนน กรดเรทิโนอิก และสารประกอบของปรอทในเครื่องสำอางสิว-ฝ้า ในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้.

by อภิชาต ตันธนวัฒน์ | ทัศนีย์ ปานผดุง | ปริศนา นิยมคำ.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Hydroquinone Retinoic acid and Mercury Compounds in Acne-Melasma cosmetics distributed in five provinces in lower southern part of Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

77. Journal article
บทรำพึงถึงชายแดนใต้ : บันทึกใต้พรม 5 ปีไฟใต้.

by ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

78. Journal article
อาการโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้.

by เบญจพร ปัญญายง | รัชนีกร เอี่ยมผ่อง.

Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Mental Health Problems Among Children and Adolescents affected by Continuous Insurgency in the Deep South of Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

79. Journal article
การนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้กับการก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.

by อรุณศรี วิชชาวุธ.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Application of legal measure against terrorism in Thailand's three southernmost Provinces.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

80. Journal article
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำบูดูสู่ตลาดโลก.

by ปิติ กาลธิยานันท์.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

81. Journal article
ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ต่อการบริหารศูนย์และการพัฒนาการเกษตรใน 14 จังหวัดภาคใต้.

by ศิริจิต ทุ่งหว้า.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Opinions of Tambon Agricultural Technology Transfer and Services Centers Committee Members on the administration of centers and on agricultural development in the 14 Southern provinces.Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

82. Journal article
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้.

by ชวลิต เกิดทิพย์ | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ | . ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ | วสันต์ อติศัพท์.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Development model of educational technology leadership for school administrators under the Office of Basic Education Commission in Southern Thailand.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

83. Journal article
ลุงสอนหลาน คำสอนพิสดารในวรรณกรรมภาคใต้.

by ประพนธ์ เรืองณรงค์.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Loong Sorn Larn, a comprehensive literacy work of Southern Thailand didactic.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

84. Journal article
อัยการชายแดนใต้.

by โสภณ ทิพย์บำรุง.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

85. Journal article
ภาวะสุขภาพจิตของครูในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by วัฒนะ พรหมเพชร | สุวิมล นราองอาจ.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Mental health status of teachers in the three Southern border provinces.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

86. Journal article
ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนหลับของพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้.

by กันตพร ยอดไชย | อารีย์วรรณ อ่วมตานี | ทิพมาส ชิณวงศ์.

Source: สงขลานครินทร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Selected factors relating to the sleep quality of nurses in regional hospitals in southern Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

87. Journal article
ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคใต้ ประเทศไทย.

by อังสนาภรณ์ ฉัตรจินดา | นรลักษณ์ เอื้อกิจ.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Selected factors related to motorcycle helmet wearing behavior in secondary school students in the Southern region of Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

88. Journal article
สรุปความคืบหน้าคดีจังหวัดชายแดนใต้ กรณีตากใบ กรือเซะ ทนายสมชาย และยะผา กาเซ็ง.

by อังคณา นีละไพจิตร | คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

89. Journal article
สัมพันธภาพของคู่สมรส : พฤติกรรมสามีทำร้ายร่างกายภรรยาในจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ตอนกลาง.

by จรุง เมืองชนะ.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Marital Relationship : Wife Beating Behavior in a Province of Central Southern Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

90. Journal article
ธุรกิจท่องเที่ยวของภาคใต้ในภาวะวิกฤติและมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ.

by สาโรจน์ ดวงแก้ว.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305