Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
เส้นทางข้ามคาบสมุุทรตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน บนเส้นทางสายไหมทางทะเล.

by บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

92. Journal article
เหตุตาย ที่ตากใบ.

by เมธี ศรีอนุสรณ์.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

93. Journal article
เสียงสะท้อนจากแดนสะตอ ถ้าผู้รับเหมาจากกรุงเทพฯ ไม่มาได้ก็สวยเลย.

by นรารัตน์ ศรีปารยะ.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

94. Journal article
การวิเคราะห์การจัดกลุ่มโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by สมโภชน์ ศรีสมุทร | วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ | ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Cluster analysis of schools-based on educational standards for external quality assessment : basic education level of schools in Southern border provinces.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

95. Journal article
การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากมุมมองของผู้รับผิดชอบ.

by อักษรา เกิดผล.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

96. Journal article
การศึกษาการพึ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน ในชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by อาภาพร ภควัตชัย | ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.

Source: วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: A study of self-reliance based on sufficiency economy of families in three southern border province communities.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

97. Journal article
5 ปีไฟใต้กับการสาธารณสุขในพื้นที่สีแดง.

by กองบรรณาธิการ (โรงพยาบาลชุมชน).

Source: โรงพยาบาลชุมชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

98. Journal article
พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดภาคใต้.

by ตั้ม บุญรอด | กิ่งแก้ว เกษโกวิท | ยุพา ถาวรพิทักษ์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Sexual behavior among vocational students in a southern province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (3) :

99. Journal article
สัญลักษณ์ ร่างกาย และพิธีกรรม : รัฐไทยในความเป็นมลายู.

by ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ, 2523-.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

100. Journal article
การให้ความหมาย ความรู้สึก แรงจูงใจ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล ในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by สุนีย์ เครานวล | อุไร หัถกิจ | อุมาพร ปุญญโสพรรณ.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Meanings, feeling, motivation and conditioning factors of nurses' practice on the unrest situations of the three southern border provinces.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

101. Journal article
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by เรชา ชูสุวรรณ | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: A causal relationahip model of personal competency affecting effectiveness of Educational Service Area Office in the three Southern border provinces.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

102. Journal article
เพราะปืนคือความมั่นคง หรือเพราะไม่มั่นคงจึงต้องติดอาวุธ?

by จันจิรา สมบัติพูนศิริ.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

103. Journal article
ตากใบแผลใจที่รอพิสูจน์

by หนุ่ม เมืองน้ำดำ.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

104. Journal article
สานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง เติมเต็มสถาบันครอบครัว.

by จิรพรรณ อัญญะโพธิ์ | มะลิษา คุ้มละเอียด.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

105. Journal article
ท่าเรือชายฝั่งทะเลใต้กับบทบาทด้านโลจิสติกส์.

by ณัฐวณี ยมโชติ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305