Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ความรุนแรง จังหวัดชายแดนภาคใต้ : วีรบุรุษหรือทรชน (ความชอบธรรมบนความทุกข์เพื่อนมนุษย์)

by กิตติพงษ์ จันทร์สมบัติ.

Source: นาวิกาธิปัตย์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน : ภูมิคุ้มกันโรงเรียนจากภัยความมั่นคง.

by ณัฐพงศ์ ศิริชนะ.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

3. Journal article
8 ไฟใต้ ความสูญเสียของคนท้องถิ่น : กระจายอำนาจคือทางออกหรือไม่???

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
การแก้ปัญหา จชต.ของ กอ.รมน.

by ศปป.5กอ.รมน.

Source: ยุทธโกษMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

5. Journal article
เจาะหัวใจ ปกรณ์ พึ่งเนตร บ.ก.อิศรา 7 ปี ผ่านไป..ทำไมยังมุ่งมั่นกับ ข่าวใต้.

by อนุพันธ์ ศักดา.

Source: ราชดำเนินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

6. Journal article
การศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by เทพไท เสนพงศ์.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

7. Journal article
ล๊อกซเล่ย์ ต่อยอดงานวิจัย วช. พัฒนารั้วไร้สายขนาดใหญ่ป้องกันโจรกรรมสู่เชิงพาณิชย์.

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

8. Journal article
ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการยุติธรรม.

by ประคอง เตกฉัตร.

Source: วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
ยุทธศาสตร์จัดการความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2554-2547.

by โครงการยุทธศาสตร์สันติวิธีสำหรับสังคมไทยในศตวรรษที่ 21.

Source: The TRF ForumMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (3) :

10. Journal article
เวรกรรมและวาทกรรม : รัฐประหาร 2549 กับปัญหาชายแดนภาคใต้.

by แอสคิว, มาร์ค.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

11. Journal article
7ปี7หมื่นคดีกับสถานการณ์ใต้ขวานทอง.

by ติชิลา พุทธสาระพันธ์.

Source: จุลสารราชดำเนินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

12. Journal article
การก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : สาเหตุสำคัญ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Terrorism in the three Southern border provinces : its major causes.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
รัฐแห่งความเพ้อฝัน อดีตที่ไม่ลงรอยของปัตตานี และความเป็นไปไม่ได้ของการสมานฉันท์

by แอสคิว, มาร์ค | สุภัตรา ภูมิประภาส [ผู้แปล.].

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
ชุมโจรในจินตนาการ : ว่าด้วยภูมิรู้ของทหารไทย เกี่ยวกับผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้.

by สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
บทรำพึงถึงชายแดนใต้ : บันทึกใต้พรม 5 ปีไฟใต้.

by ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305