Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เสียงสะท้อนจากแดนสะตอ ถ้าผู้รับเหมาจากกรุงเทพฯ ไม่มาได้ก็สวยเลย.

by นรารัตน์ ศรีปารยะ.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

2. Journal article
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวของประเทศ.

by บุญชัย ฉัตรประเทืองกุล.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
การศึกษาการกระจายรายได้และภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปีเพาะปลูก 2547/48.

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9. กลุ่มแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
เสียงจากนักธุรกิจชายแดนใต้ เครียด อึดอัด! น่าเบื่อ!!!

by ปิยะโชติ อินทรนิวาส.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

5. Journal article
เขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ 3 จังหวัดภาคใต้

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ภาคใต้ : สะพานเศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศ.

by ธีระพงษ์ มาลัยทอง.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
เศรษฐกิจนำหน้า ปิดฉากปัญหาภาคใต้.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
แรงกระเพื่อม'จีดีพี'จากไฟใต้

by สุนันท์ ศรีจันทรา.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
แผนกระตุ้นลงทุน-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.

Source: วารสาร ส.อ.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายโภคิน พลกุล พบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดปัตตานี

by กองบรรณาธิการ (วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน).

Source: วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

11. Journal article
กลยุทธ์การดำเนินงานของธุรกิจขนาดใหญ่ในเขตภาตใต้ตอนบน ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ.

by สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ | กนกวรรณ มีสุข | ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Operation stragtegy for large enterprises in upper-southern region of Thailand during economic crisis.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
เพิ่มศักยภาพการลงทุนภาคใต้ เกมดับไฟใต้พร้อมสร้างโอกาสใหม่?

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
"ช้าง" ที่หยัดยืนด้วยเท้า "หลัง": ผู้หญิงชาวบ้านในวิถีชุมชนที่เปลี่ยนแปลงของภาคใต้.

by เยาวนิจ กิตติธรกุล.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
ธปท.ทำนาย ศก.ใต้ปีกระต่ายฉลุย

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ปิดท่าเรือน้ำลึกสงขลาดับฝันการลงทุนภาคใต้

by สมชาย สามารถ.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305