Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การตีความเรื่องหลักประชาธิปิไตยจากคำพิพากษาในศาลยุติธรรม.

by จีระพัฒน์ พันธุ์ทวี.

Source: วารสารศาลรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2564 [2021] Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

2. Journal article
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับระบบบริการปฐมภูมิกระทรวงสาธารณสุข.

by ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์.

Source: วารสารศาลรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2564 [2021]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

3. Journal article
การปฏิรูปการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย.

by เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ.

Source: วารสารศาลรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2564 [2021]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

4. Journal article
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย.

by นที ศุกลรัตน์.

Source: วารสารศาลรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2564 [2021]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

5. Journal article
พลเมืองอเมริกันกับประชาธิปไตยเต็มใบ.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2498-.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

6. Journal article
การได้มาของผู้ดำรงตำแหน่งของศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ.

by ปัญญา อุดชาชน.

Source: วารสารกฎหมายปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
กวีนิพนธ์ประชาธิปไตยเรื่อง “หลัก 6 ประการ” ของนายฉันท์ ขำวิไล.

by บาหยัน อิ่มสำราญ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
จาก “คณะ ร.ศ. 130” ถึง “คณะราษฎร” : ความเป็นมาของความคิด “ประชาธิปไตย” ในประเทศไทย.

by ณัฐพล ใจจริง.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : ที่มาและที่ไป.

by เกษียร เตชะพีระ.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : ที่มาและที่ไป.

by เกษียร เตชะพีระ.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Democratic regime of government with the king as head of the state : whence and wither.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
กำเนิดระบอบประชาธิปไตยแบบอำนาจจำกัด : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย 2475-2490.

by ณัฐพล ใจจริง.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
การลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 1980 และการพิจารณาคดีการปราบปรามประชาชน.

by พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
วาทกรรมการเมืองไทยผ่านภาษาในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ระหว่างการชุมนุม 193 วัน ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย.

by อภิวัชญ์ ไพศาลทรัพย์.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
ทุนทางสังคม ประชาสังคม กับการปฏิรูปประชาธิปไตย.

by ดาริน อินทร์เหมือน.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
ประชาสังคม ความรุนแรง และการล่มสลายของประชาธิปไตย : ความสำคัญของแนวคิดเรื่องความมีอารยะและการเมืองแบบอารยะของเอ็ดเวิร์ด ชิลส์.

by ประจักษ์ ก้องกีรติ | ดาริน อินทร์เหมือน [แปล.].

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305