Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับระบบบริการปฐมภูมิกระทรวงสาธารณสุข.

by ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์.

Source: วารสารศาลรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2564 [2021]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

32. Journal article
หลักนิติธรรมกับกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์.

by ธนพล กองบุญมา.

Source: วารสารศาลรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2564 [2021]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

33. Journal article
เบื้องแรกรัฐธรรมนูญของสยาม.

by นันทสิทธิ์ โชคสุวัฒนสกุล.

Source: วารสารศาลรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2564 [2021]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

34. Journal article
การปฏิรูปการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย.

by เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ.

Source: วารสารศาลรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2564 [2021]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

35. Journal article
การบังคับใช้หลักนิติธรรมที่่เกี่่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ.

by ทศพล ทังสุบุตร.

Source: วารสารศาลรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2564 [2021]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

36. Journal article
ความเป็นอิสระของศาลทหารไทย.

by กิตติพิชญ์ อุดชาชน.

Source: วารสารศาลรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2564 [2021]Other title: The Thai Military Court Independence.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

37. Journal article
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย.

by นที ศุกลรัตน์.

Source: วารสารศาลรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2564 [2021]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

38. Journal article
หลักนิติธรรมกับการเปลี่่ยนแปลงพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 กรณีการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์.

by บุศรินทร์ วนาสวัสดิ์.

Source: วารสารศาลรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2564 [2021]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

39. Journal article
การบังคับคดีกับคริปโทเคอร์เรนซีในคดีล้มละลาย.

by กรกอร ฟองคำ.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: Legal execution on cryptocurrency in bankruptcy case.Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

40. Journal article
ศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการตรากฎหมายใบตราส่งอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย.

by สุรีพร ภาวสุทธิกุล.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: To study and analyse the legislation of the law governing the electronic bills of lading of Thailand.Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

41. Journal article
ผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้วย่อมไม่สูญหาย

by ดุษฎี พนมยงค์.

Source: จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2563-2564 [2020-2021] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

42. Journal article
จดหมายจากผู้นำประเทศจีน

by กษิดิส อนันทนาธร.

Source: จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2563-2564 [2020-2021] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

43. Journal article
หลักการพิจารณาความมีส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น.

by พัชรพร ภู่ทรานนท์ | วีรากร สำราญเวทย์.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Summary language: Thai Spoken language: Thai Publisher: 2021 [2563]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

44. Journal article
คณะราษฎร : จากลานพระบรมรูปทรงม้าสู่วัดประชาธิปไตย

by นริศ จรัสจรรยาวงศ์.

Source: จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2563-2564 [2020-2021] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

45. Journal article
จดหมายกับความหมายต่อบางเรื่องในประวัติศาสตร์

by กษิดิส อนันทนาธร.

Source: จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2563-2564 [2020-2021] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305