Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงาน : การแข่งขันที่ยากเข็ญและอ่อนล้า.

Source: เศรษฐกิจวิเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

2. Journal article
การยกเว้นการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

3. Journal article
นำส่งงบการเงินด้วยรูปแบบ XBRL in Excel.

by พิพัฒน์ รักวงษ์บุตร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

4. Journal article
ภาษีมรดก ตอนที่ 15 ภาษีการยกให้โดยเสน่หา (ตอนที่ 5).

by สุวรรณ วลัยเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

5. Journal article
การเสียภาษีและการตรวจสอบภาษีของธุรกิจใน LTO (ตอนจบ).

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

6. Journal article
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : สัญญาเช่าการเงิน??? (ตอนที่ 2).

by วรศักดิ์ ทุมมานนท์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

7. Journal article
10 ประเด็นปัญหาภาษีอากรที่นักบัญชีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ.

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

8. Journal article
อากรแสตมป์ ภาระภาษีที่ไม่ควรมองข้าม (ตอนที่ 8).

by พุทธิมา เกิดศิริ.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

9. Journal article
การตรวจสอบเงินลงทุน (ตอนจบ).

by สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

10. Journal article
11. Journal article
เรียนรู้ความหมายของคำว่า "เงินได้พึงประเมิน" เพื่อวางแผนภาษีอย่างมีชั้นเชิง ตอนที่ 1.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

12. Journal article
13. Journal article
108 ประเด็นภาษีที่นักบัญชีควรรู้ (ตอนที่ 9).

by ชุมพร เสนไสย.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

14. Journal article
ภาษีท้องถิ่นที่ควรรู้ (ตอนที่ 23).

by อวิรุทธิ์ ชาญชัยกิตติกร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

15. Journal article
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่?.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305