Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
กระบวนการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่งานวิจัย.

by รัตติกาล เจนจัด | อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม | อภินันท์ ธรรมเสนา.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2562 [2019]Other title: Development of local communicators for disseminating the research work.Online access: View online article Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (2) :

2. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะล้มเหลวทางไวรัสขณะได้รับยา Lopinavir/ritonavir ในผู้ป่วยวัยรุ่น ณ สถาบันบำราศนราดูร.

by วิศัลย์ มูลศาสตร์ | นฤภัค บุญฤทธิภัทร์ | ศวิตา อิสสอาด.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: Factors associated with virological failure on lopinavir/ritonavir-therapy in adolescent HIV-infected patients in Bamrasnaradura Infections Disease Institute.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจากสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร.

by พรรณิภา สืบสุข | อัจฉริยา พงษ์นุ่มกุล | เพ็ญจันทร์ เสรีวิวัฒนา.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: Predicting factors of health promoting behaviors to preventive environmental lung diseases among motocycle taxi drivers in Bangkok metropolitan area..Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

4. Journal article
พฤติกรรมการบริโภคสุราของนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกในปีการศึกษา 2552.

by กิตติ กรุงไกรเพชร | ลักษณาพร กรุงไกรเพชร.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: Alcoholic drinkingbehavior among undergraduate students in one of universities, eastern part, academic year 2009.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
แนวทางการเฝ้าระวังจากบิดา-มารดาเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน.

by ยุพา จิ๋วพัฒนกุล | อุบลวรรณา เรือนทองดี | ฐิติรัตน์ ทับแก้ว.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: The parental monitoring guideline for reducing adolescent alcohol use..Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

6. Journal article
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดและความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต และดัชนีมวลกาย ของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในชลบุรี.

by ธนาคม แมนธนานนท์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: Factors that affect on stress, fasting blood sugar, blood pressure and body mass index among presonnels in private hospitals in Chonburi province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง แรงสนับสนุนทางสังคม ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนผิวหนัง ชนิดทางเดินปัสสาวะ และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยทำทางเดินปัสสาวะใหม่ระยะยาว.

by ทิฆัมพร อิทธิพงษ์วัฒน์ | สุพร ดนัยดุษฏีกุล | อรพรรณ โตสิงห์ | ธีระพล อมรเวชสุกิจ.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: The relationships among self-esteem, social support, severity of skin complication, urinary diversion type and quality of life in long-term urinary diversion patients..Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่รับการรักษาในโรงพยาบาล.

by สุธาภินันท์ พรเลิศทวีกุล | ทัศนี ประสบกิตติคุณ | พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: Factors associated with mothers participation in care for hospitalized newborns..Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในโรงพยาบาลเอกชน.

by สุพรรณิการ์ ปานบางพระ | พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: Knowledge, attitude, and practice of breastfeeding promotion among nurses in private..Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

10. Journal article
รางวัลผลงานวิจัยปี 55 กรมวิชาการเกษตร.

by กองบรรณาธิการ (น.ส.พ. กสิกร).

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
โฆษณาที่มากกว่าโฆษณา

by เกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
ทิศทางของพลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่น.

by กองบรรณาธิการ (Japan watch project).

Source: Japan watch projectMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

13. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดแยก และเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากร โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร.

by สุภาวิณี ประดับคำ | วันดี โตรักษา | สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ.

Source: วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Factors affecting the behavior in separation and collection of infectious waste of the staff of the Bangkok metropolitan administration general hospital (Klang hospital).Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (3) :

14. Journal article
New! วิจัยสุขภาพไทย ลองจริง ได้ผลจริง.

by ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
ผลของการดูแลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการรับรู้ สมรรถนะในการมีส่วนร่วมดูแลบุตร และความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลของมารดาในหออภิบาลทารกแรกเกิด.

by ปาริชาติ ดำรงค์รักษ์ | ทัศนี ประสบกิตติคุณ | ฟองคำ ติลกสกุลชัย | โสภาพรรณ เงินฉ่ำ.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effects of Family-centered Care on Self-efficacy in Participatory Involvement in Newborn Care and Satisfaction Towards Nursing Service of Mothers in NICU..Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305