Refine your search

Your search returned 50 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ข้อพิจารณา การยื่นแบบและคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี.

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

2. Journal article
คำวินิจฉัยของกรมสรรพากรเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตอน 2

by อาภรณ์ นารถดิลก.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

3. Journal article
รายได้ของผู้ประกอบการ ที่ไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

by สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่า ใครเป็นผู้รับการอุทธรณ์การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

by ปริญญา ดีผดุง.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

5. Journal article
การหักรายจ่ายค่ารับรอง ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

by ศุภโชค ยิ้มประเสริฐ.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

6. Journal article
ปัญหาการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบบัญชีปี 2553.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

7. Journal article
ค่าปรับและดอกเบี้ยจากการผิดสัญญา กับการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
ปัญหาการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

9. Journal article
10. Journal article
การเก็บภาษีจากนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทย กรณีศึกษากรมสรรพากรล่าสุด “องค์ประกอบของมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร”

by กองบรรณาธิการ (Unique tax and business law journal).

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Online access: Full Text Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
การเก็บภาษีจากนิติบุคคลต่างประเทศ กรณีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฏากร

by ธนภณ แก้วสถิตย์.

Source: Tax & business law magazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
ดอกเบี้ยหักเป็นรายจ่ายได้เพียงใด

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

14. Journal article
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 300) พ.ศ.2539

by ภาวนา ธรรมศิลา | เสารักษ์ อักษรชาติ | พิชาญ ตรังพาณิชย์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

15. Journal article
หลักการคำนวณกำไรสุทธิ ตามเงื่อนไขบางประการ

by ธงชัย ยางงาม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305