Refine your search

Your search returned 40 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ผ่าโครงสร้างภาษีรถยนต์รอบสอง กันเงินขาดมือ-พัฒนาประเทศสะดุด

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
อัตราภาษีและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรถยนต์

by จุมพล ริมสาคร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

3. Journal article
คลังหักดิบภาษีรถดัดแปลงวางเงื่อนไขอุ้มกลุ่มไทยรุ่ง.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
การจัดเก็บภาษีรถยนต์ในสหภาพยุโรป.

by วิไล ตันตินันท์ธนา.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

5. Journal article
การจัดเก็บภาษีรถยนต์กรณีดัดแปลง

by จุมพล ริมสาคร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

6. Journal article
การจัดเก็บภาษีรถยนต์ กรณีดัดแปลงที่ประกอบกิจการเป็นธุรกิจ

by จุมพล ริมสาคร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

7. Journal article
ภาษีสรรพสามิตรถยนต์.

by ชลธาร วิศรุตวงศ์.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

8. Journal article
เงินค่ารถประจำตำแหน่งต้องเสียภาษีหรือไม่.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

9. Journal article
ภาษีรถยนต์ วิกฤตศรัทธาในระบบภาษี

by คุณาวิทย์.

Source: เส้นทางเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
รายงานพิเศษ ภาษีรถยนต์ใหม่ใครรวย?

Source: เส้นทางเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
เครื่องชี้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ด้วยข้อมูลภาษีสรรพสามิต.

by สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
ปฏิวัติโครงสร้างภาษี โค้งสุดท้ายอุตสาหกรรมรถยนต์

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
คลังได้แรงหนุน รสช. สิ้นปีรถยนต์ลดลงอีก

Source: เส้นทางเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
อุตสาหกรรมรถยนต์ ผลกระทบการปรับโครงสร้าง ภาษีอากร

by สุภาวดี จิรนาวากุล.

Source: ว.ส.ท.เทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

15. Journal article
ขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ พรเทพ เตชะไพบูลย์ ทำเพื่อใคร?

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305