Refine your search

Your search returned 152 results.

Not what you expected? Check for suggestions
106. Journal article
โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายของกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษาจังหวัดลำปาง ปี 2548.

by ทัศนีย์ ศรีจันทร์ | รุ่งระวี แก้วดี.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Project of development mode : protection of adolescent suicide in Lampang schools..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

107. Journal article
ไปเดินดงหลงไพรที่แจ้ซ้อน

by วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์.

Source: อนุสารอ.ส.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

108. Journal article
การรับรู้ภาวะเสี่ยงอันตรายจากฝุ่น และพฤติกรรมการป้องกันของคนงานโรงงานเซรามิก.

by รัตตินันท์ โภควินภูดิสนันท์ | ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ | วันเพ็ญ ทรงคำ.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Dust hazard risk perception and protection behaviors among ceramic factory workers..Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

109. Journal article
ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกในบุคลากรโรงพยาบาลลำปาง.

by อุทัย เพ็งธรรม.

Source: ลำปางเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Prevalence of metabolic sysdrome among health care personel and office workers in Lampang hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

110. Journal article
ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของมะเร็งปอด ในโรงพยาบาลลำปาง แยกตามชนิดของเซลล์.

by กมลพร วงศ์วิวัฒน์.

Source: วารสารกรมการแพทย์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2558 [2015]Other title: Computed Tomographic Appearance of Bronchogenic Carcinoma in Lampang Hospital with Reference to Cell Types..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

111. Journal article
หนาวนี้ที่แม่เมาะ.. กฟผ. ถอยหลังพิงฝา

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

112. Journal article
อาบน้ำแร่ (แต่ไม่ได้แช่น้ำนม) ที่แจ้ซ้อน

by ภาวสุ.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

113. Journal article
ตำนานจากเขลางค์นคร สู่ลำปางวันนี้

by สมชาย หงวนเสงี่ยม.

Source: กินรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai, English Publisher: 2536 [1993]Other title: From legendary Khelang Nakhon to Lampang today.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

114. Journal article
กระบวนการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรงานส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน.

by พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์ | อู๊ด ปินตาเครือ | อรุณศักดิ์ั ปัญญายืน | อำไพ ตันตาปกุล.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: The development of networking for health promotion in preschool children..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

115. Journal article
ชะตากรรมห้างค้าปลีกท้องถิ่นเมื่อ โลตัส-บิ๊กซี ผงาดในพื้นที่

by สำราญ สุวรรณประสงค์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

116. Journal article
การเปลี่ยนแปลงดัชนีความอ้วนภายหลังการเข้าร่วมโครงการ slim clinic ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำปาง.

by พรทิวา ทักษิณ.

Source: ลำปางเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

117. Journal article
การศึกษาผู้ป่วยเอ็ชไอวีในคลินิกเฉพาะโรคของโรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง.

by ศุภกร ปัญดิษฐ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Retrospective study of HIV-infected patients in Thoen hospital, Lampang province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

118. Journal article
การศึกษาสถานการณ์ด้านปัจจัยแวดล้อมธุรกิจ : ปัจจัยสนับสนุนและปัญหาอุปสรรคของเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมเซรามิกลำปาง.

by อมรทิพย์ วงศ์กัลยานุช.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: Business environmental situation : supporting factors and hindrances of Lampang ceramic industrial cluster network.Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

119. Journal article
ฝนกรดแม่เมาะยังคุกคามต่อ กฟผ.ชี้ติดเครื่องดักก๊าซไม่คุ้ม

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

120. Journal article
ก๊าซพิษโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มหันตภัยที่ไม่เห็นแววสิ้นสุด

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305