Refine your search

Your search returned 152 results.

Not what you expected? Check for suggestions
76. Journal article
บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน.

by รุจน์ โกมลบุตร | กรกมล ศรีวัฒน์ | ธนวรรณ ขาวเทียมสังข์ | พสิษฐ์ ชยาตุลชาต | พีรยา วิเศษสุมน | รมิตา ตั้งกุลบริบูรณ์ | สมิตานัน หยงสตาร์.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2562[2019] Other title: Role of local newspaper to promote sustainable tourism.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

77. Journal article
5พันล้านแก้ปัญหาแม่เมาะ ผลศึกษาท่วมหัวงานไม่เดิน.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

78. Journal article
ความชุกของต้อหินในประชากรจังหวัดลำปาง.

by วัฒนีย์ เย็นจิตร | สมชาย สมัยพร | ทวีศักดิ์ จงวิริยานุรักษ์ | อภิวัฒน์ โพธิกำจร | ภราดร สุขอุดม.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: The prevalence of glaucoma in population-based study in Lampang..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

79. Journal article
ลำปาง บ้านของเราเรื่องเล่าของคนอื่น.

by กุลธิดา สืบหล้า.

Source: อนุสาร อ.ส.ทMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

80. Journal article
กระบวนการสื่อสารของชุมชนในการสืบทอดประเพณีผีปู่ย่า ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง.

by นิติธร ทองธีรกุล.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

81. Journal article
คู่มือเที่ยวทั่วไทย ลำปาง

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

82. Journal article
นักสู้เมืองชาละวัน พลิกแผ่นหินเป็นสวนผลไม้เดินตามทางเกษตรทฤษฎีใหม่

by อธิชัย ต้นกันยา.

Source: เทคโนโลยีชาวบ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

83. Journal article
เมียงม่านในละกอน.

by โขมสี แสนจิตต์.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

84. Journal article
ความรู้และทัศนคติต่อเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดลำปาง.

by กฤตพงษ์ โรจนวิภาต.

Source: ลำปางเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Other title: Knowledge and attitudes towards the primary care award among primary care unit personnel in Lampang Province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

85. Journal article
รำเปิง ลำปาง.

by อภินันท์ บัวหภักดี.

Source: อนุสาร อ.ส.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

86. Journal article
การขับเคลื่อนงานโภชนาการเด็กนักเรียนไทยมีโภชนาการสมวัย : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง.

by หทัยรัตน์ สามิบัติ.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: Mobilization of nutrition for healthy Thai children : case studies Chiang Mai and Lampang Provinces.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

87. Journal article
สารพิษยังมีที่แม่เมาะ ทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

88. Journal article
สภาวะสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบ่มใบยาสูบ กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา

by ฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล | นฤมิตร เมธนาวิน.

Source: ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

89. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับสถานะสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง.

by นีรชา อินนวล | สิทธิชัย เอกอรมัยผล | ประยงค์ เต็มชวาลา.

Source: วชิรสารการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

90. Journal article
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จเลียบนครลำปาง พ.ศ. 2448.

by คันฉาย.

Source: วชิราวุธานุสรณ์สาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305