Refine your search

Your search returned 207 results.

Not what you expected? Check for suggestions
121. Journal article
ผลกระทบการค้าข้าวไทยจากข้อตกลงการเจรจาแกตต์.

by กนกทิพย์ สิงหนิยม.

Source: เศรษฐทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

122. Journal article
GAP...จุดเริ่มต้นของอาหารปลอดภัย.

by กองบรรณาธิการ (น.ส.พ. กสิกร).

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

123. Journal article
การต่อรองอียูยืดตัดจีเอสพี : ไทยทำมากกว่าทุกประเทศ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

124. Journal article
ยุทธศาสตร์การเกษตรไทยพิชิตชัยเวทีโลก.

by กองบรรณาธิการ (For Quality).

Source: For qualityMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

125. Journal article
ความสัมพันธ์ทางการเกษตร ไทย-ญี่ปุ่น : ข้อคิดในการพัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรของไทย.

by ประกาย กิจธิคุณ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

126. Journal article
โรงเรียนเกษตร สอนจริง ปลูกจริง โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนที่สนับสนุนเรื่องการทำเกษตรเต็มตัว.

by สรานนท์ ใยบำรุง.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

127. Journal article
AFET Broker's outlook ทิศทางราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้า กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก.

by ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

128. Journal article
ทางรอดของภาคการเกษตรต้องเร่งปรับกลยุทธ์.

by กองบรรณาธิการ (โลกการค้า).

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

129. Journal article
การค้าพืชผักและผลไม้ของไทยภายใต้ เขตการค้าเสรีกับประเทศจีน ออสเตรเลีย และอินเดีย.

by สมพร อิศวิลานนท์.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

130. Journal article
เกษตรกรยังเดินอยู่กับที่ ชาวนาอดตามเคย

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

131. Journal article
ภาวะตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ประจำเดือนเมษายน 2552.

by ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

132. Journal article
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอิตาลี.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

133. Journal article
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเบลเยี่ยม.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

134. Journal article
ศูนย์ผักผลไม้อาฟต้า ตลาดหัวอิฐพร้อมลุย ศักยภาพมีแต่รัฐจะสนหรือไม่?

by บดินทร์ มณีพฤกษ์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

135. Journal article
คุณสมบูรณ์ โกกนุทาภรณ์ ผู้คร่ำหวอดธุรกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์...เมืองระยอง.

by สมบูรณ์ โกกนุทาภรณ์ | กุลวัฒน์ บัวสวัสดิ์ [ผู้สัมภาษณ์.].

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305