Refine your search

Your search returned 167 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ปัจจัยทำนายความร่วมมือในการรักษาของวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์.

by นฤมล คมกล้า | นรลักษณ์ เอื้อกิจ.

Source: วารสารเกื้อการุณย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Predicting factors of adherence to regimens among adolescents living with HIV/AIDS.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ส่องเอดส์

by กองบรรณาธิการ (Health today).

Source: Health todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

3. Journal article
สธ. ผลงานวิจัยก้าวหน้า "สูตรยาต้านไวรัสเอดส์"

by ชลน่าน ศรีแก้ว | พรเทพ ศิริวนารังสรรค์.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
สามัคคีร่วมใจประชาไทย พ้นภัยเอดส์

by สุรศักดิ์ โควสุภัทร์.

Source: นิตยสารท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

5. Journal article
นโยบายการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

by อุดม วัฒนะคีรี.

Source: การประชาสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (2) :

6. Journal article
รองปลัดกระทางมหาดไทย (นายไสว พราหมณี) กล่าวเปิดการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

Source: วารสารพัฒนาชุมชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
เอดส์ ความหวังของโรคร้าย มหัศจรรย์สมุนไพรไทยโบราณ

by ถนอมศักดิ์ ดวนโคกสูง.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

8. Journal article
ตัดยอดไม่ตัดราก ต้นไม้ก็งอกงาม

by ทองใบ ทองเปาด์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

9. Journal article
การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์โดยการรายงานผู้ป่วย จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2551.

by ศิริพร วัชรากร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Evaluation of the HIV/AIDS case reporting system, Lopburi Province, 2008..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
เอดส์กับธุรกิจบริการทางเพศ

by สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: การประชาสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (2) :

11. Journal article
เอดส์ ความก้าวหน้าและปัญหา.

by กองบรรณาธิการ (Health today ).

Source: Health today Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
เอดส์

by ป. บ.

Source: วารสารข้าราชการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2530 [1987]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

13. Journal article
เอดส์มันอยู่ใกล้ๆ ท่าน

by กำนันเจ๋ง.

Source: วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

14. Journal article
ครอบครัว วัคซีนป้องกันเอดส์

by กัลยาณชน.

Source: วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

15. Journal article
การประเมินผลโครงการขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (กรณีศึกษาพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ).

by วิจักษณา หุตานนท์ | ปิยานุช มีมงคลกุลดิลก | ชนินทร นันทดิลก.

Source: วารสารสถาบันโรคทรวงอกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: The nongovernmental evaluation 2004 ( Case study : Office of Disease Prevention and control)..Online access: ้เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305