Refine your search

Your search returned 212 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
รู้จัก IMF

Source: ผู้จัดการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
พันธะข้อ 8 : ผลทางกฎหมายต่อการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ.

by ทัชชมัย ฤกษะสุต.

Source: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

3. Journal article
ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคนใหม่

by รังสรรค์ ธนะพรพันธ์.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
แกะรอย IMF มีอะไรในกอไผ่?

by ทัศนัย ตระกูลตระกล.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
มอง IMF หลัง DSK ตกม้าตายที่อเมริกา : ทิศทางต่อไปของกองทุนมหาอำนาจ...

by นายนอกด่าน.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
ไอเอ็มเอฟยกจีนขี่เยอรมนี

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ห้านาทีกับ IMF.

Source: วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

8. Journal article
บทบาทของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่าง ประเทศต่อโลกที่สาม.

by สุธี ประศาสน์เศรษฐ.

Source: สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
องค์กรย่อยที่ทรงอิทธิพล ในการประชุมสภาผู้ว่าการ WB-IMF.

by วิชัย หิรัญวงศ์.

Source: วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

10. Journal article
การจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศประจำปี 2534.

by วิจิตร สุพินิจ.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
แบงก์โลกกับไอเอ็มเอฟ ต่างกันตรงไหน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
สัมภาษณ์ วิจิตร สุพินิจ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย.

Source: สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
World Bank/IMF กับการพัฒนาโลกที่สาม ยังค้นหาสัจธรรมไม่พบ?

by อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2507-.

Source: วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

14. Journal article
มองการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภา ผู้ว่าการ ธนาคารโลกของไทย : การก้าวพ้นจากฐานะประเทศผู้รับความ ช่วยเหลือ.

by ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์, 2489-2541.

Source: วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

15. Journal article
แนะนำธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ.

by ปราณี ทินกร.

Source: วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305