Refine your search

Your search returned 146 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
สรุปผลการศึกษาเสนอสาธารณะ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ"

by กลุ่มการป้องกันประเทศ คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: ยุทธศาสตร์การสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

2. Journal article
การปฏิรูปการกำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

by อมรเทพ ณ บางช้าง.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
การรักษาความสงบเรียบร้อย กับความมั่นคงของชาติที่เกี่ยวกับงานมวลชน

by ประวีณ แจ่มศักดิ์.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

4. Journal article
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ

by วิสุทธิ์ โพธิแท่น.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

5. Journal article
เรื่อง การปฏิบัติงานด้านความมั่นคง.

by วันชัย ผโลทัยถเกิง.

Source: รัฎฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

6. Journal article
ความมั่นคงแห่งชาติ

by ชุมพล ศิรินาวิน, น.อ.

Source: นาวิกาธิปัตย์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

7. Journal article
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ บทวิเคราะห์กระบวนการพัฒนานโยบาย

by ชากร เกตุกล่ำ.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

8. Journal article
ความมั่นคงแห่งชาติ จากมิติเก่าสู่มิติใหม่

by สุจิต บุญบงการ.

Source: นาวิกาธิปัตย์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: Language: Thai Publisher: 2543-2544 [2000-2001]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
ความมั่นคงแห่งชาติในยุคหลังสงครามเย็น.

by ธีรนันท์ นันทขว้าง.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
การนำการวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง.

by วันชัย ผโลทัยถเกิง.

Source: รัฏฎาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
ยุทธศาสตร์ทางทฤษฎีกับกรรมวิธีในการตกลงใจ

by สุทัศน์ ขยิ่ม, พลเรือเอก.

Source: นาวิกาธิปัตย์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

12. Journal article
การรักษาดุลอำนาจและยุทธศาสตร์การป้องกันร่วม

by สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะทำงานวิชาการ.

Source: นาวิกาธิปัตย์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
นักศึกษาวิชาทหาร กับความมั่นคงของชาติ.

by เยาวดนัย ภู่เจริญ.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

14. Journal article
บทบาทของรัฐสภาต่อความมั่นคงทางการเมือง

by จารุบุตร เรืองสุวรรณ.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2526 [1983]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

15. Journal article
บทบาทของรัฐบาลในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

by ชวน หลีกภัย, 2481-.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305