Refine your search

Your search returned 139 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
มาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล.

by กองบรรณาธิการ (Unique tax and business law journal).

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Online access: Full Text Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

2. Journal article
กรณี Branch/Subsidiary Company in Thailand.

by ศิวะ แนวโนนทัน.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

3. Journal article
9 เดือนผ่านไปสถิติธุรกิจของไทยสุดกร่อย

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ภาษี..นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล.

by ปกรณ์ นิลประพันธ์.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

6. Journal article
ข้อคิดในการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ตอนที่ 1).

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
เรื่องที่อยู่คอนโดต้องรู้ "ปัญหาจากการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด".

by มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.).

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
บริการใหม่ที่กรมสรรพรกรมอบให้นิติบุคคล

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

9. Journal article
ผลกระทบจากการแข็งค่าขึ้นของเงินบาท.

by ทัศนัย ตั้งคุณานนท์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

10. Journal article
กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา.

by อิงครัต ดลเจิม.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Sanya Dharmasakti Library;Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
การเก็บภาษีจากนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทย กรณีศึกษากรมสรรพากรล่าสุด “องค์ประกอบของมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร”

by กองบรรณาธิการ (Unique tax and business law journal).

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Online access: Full Text Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
กรณีนิติบุคคลไทย vs นิติบุคคลต่างประเทศ ภายใต้ภาษีเงินได้นิติบุคคล.

by ศิวะ แนวโนนทัน | จิระณัฏฐ์ จั่นอาจ.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

13. Journal article
การเก็บภาษีจากนิติบุคคลต่างประเทศ กรณีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฏากร

by ธนภณ แก้วสถิตย์.

Source: Tax & business law magazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
นิติบุคคลบ้านจัดสรร ความฝันที่รอมานาน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ปัญหาการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305