Refine your search

Your search returned 62 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
แนวโน้มผู้รับบริการศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกุมภวาปี.

by จักรวาล หารไชย.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: The tendency of the patient visits in PCU Kumpawapi Ampur Kumpawapi Udonthani..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี.

by ศิธญา พลแพงขวา | ชาตรี นาคะกุล | ไพศาล แน่นอุดร.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Enhancing participation in community health planning of Bandung municipality Bandung district Udon Thani province..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ความสามารถในการบริหารเวชภัณฑ์ของศูนย์สุขภาพชุมชน.

by นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ | สุปรียา ดวงจันทร์.

Source: พุทธชินราชเวชสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Ability in medical supply inventory management of primary care units (PCUs).Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
โรงพยาบาลชุมชน : small is beautiful.

by อำพล จินดาวัฒนะ.

Source: วารสารโรงพยาบาลชุมชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ปัจจัยทำนายความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน.

by ผจงจิต ไกรถาวร | นพวรรณ เปียซื่อ | สุวัจนา น้อยแนม.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Other title: Factors predicting sense of community belonging.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่น.

by อรนุช มะลิลา | รัชนี จันทร์เกษ | จิราพร แซ่เตียว.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ปัจจัยทำนายผลการดำเนินกงานของหน่วยยริการปฐมภูมิในจังหวัดพัทลุง.

by วรัญญา ชุมประเสริฐ | สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง | เพชรน้อย สิงหช่างชัย.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Predictoes of achievement in primary case units, Phattlung province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน.

by ลภัสรดา หนุ่มคำ | เสาวลักษณ์ ค้าของ | สุปริญญา สัมพันธรัตน์ | สุธาสินี ศรีนุ่น | ประกายเพชร วินัยประเสริฐ | สุกัญญา พูลโพธิ์กลาง.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2558 [2015]Other title: Predicting factors of health among village health volunteers..Availability: Pridi Banomyong Library;Sanya Dharmasakti Library (1) :

9. Journal article
สถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.

by แสงเพ็ชร ภู่มา | เกษร อังศุสิงห์.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2559 [2016]Other title: Situation of Thai Traditional Medicine services at Tambon Health Promoting Hospitals.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก.

by ภูดิท เตชาติวัฒน์ | นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: Performance assessment of village health volunteer working in district health network, Pompiram District, Phitsanolok Province .Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การส่งปรึกษาต่อ ตอบกลับที่ศูนย์ปฐมภูมิ คูคต: กรณีศึกษาเพื่อการพัฒนา.

by นิตยา ทนุวงษ์ | นรภัทร ปานเนียม | สุมาลี บุญเลิศ.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The miracle of RNA interference in the modern medical rearch.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ต้นทุนการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับเกษตรกรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์.

by โสภาพรรณ จิรนิรัติศัย | สงกรานต์ ดีรื่น.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2559 [2016]Other title: Cost of occupational health services for farmers provided by the primary care units in Suphanburi, Nakhon Pathom, Phetchaburi, Samut Songkhram, Prachuap Khiri Khan Province.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
ระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์.

by ชาญวิทย์ ทระเทพ | พรเพชร ปัญจปิยะกุล | ปาริฉัตร ตันติยวรงค์ | สุดารัตน์ ลิมปะพันธุ์ | สุกัญญา เตชะโชควิวัฒน์ | สุภาพร เฉยฉิม.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Desirable health care system for community hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน : 14 กรณีศึกษาในชุมชนพื้นที่ภาคกลาง.

by เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ | ปนัดดา ปริยฑฤฆ.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: Community health care system development process : 14 case studies of communities in central region.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การพัฒนาชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.).

by ภัทรานิษฐ์ บุญยวิบูลย์ | วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์ | เสาวนีย์ เลวัลย์.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2559 [2016]Other title: Training curriculum in development to enhance the ability in public relations for Village Health Volunteers (VHV).Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305