Refine your search

Your search returned 1904 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
อาหารของผู้ป่วยในระยะพักฟื้น

by สุรพงศ์ อำพันวงษ์.

Source: วารสารชีวิตและสุขภาพMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
มิติใหม่ของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในมรณะวิถี

by สันต์ หัตถีรัตน์.

Source: หมอชาวบ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
สิทธิของผู้ป่วย

by สันต์ หัตถีรัตน์.

Source: หมอชาวบ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Other title: patients rights.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
ย้ายคนไม่ให้ตายหรือพิการกว่าเดิม

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

5. Journal article
การรับรู้ตนเองและเจตคติต่อการเจ็บป่วยทางจิต.

by สมรัก ชูวานิชวงศ์.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Perception and attitude toward mental illness.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
สิทธิผู้ปว่ย สิทธิพื้นฐานที่ต้องรู้-ต้องปกป้อง

by เสาวรส รณเกียรติ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย.

by สุกัญญา ศุภฤกษ์.

Source: วารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: Transportation..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
โปรดฟังเสียงของผู้ป่วยด้วยเถิด.

by ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

9. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในสิทธิผู้ป่วย ความตระหนักในสิทธิผู้ป่วย กับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี.

by ทัศนีย์ นนทะสร | กรรณิการ์ สุวรรณโคต | วิลาวัณย์ บุญมานุช | จารุวรรณ เหมะธร | อรุณรักษ์ มีใย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2545 [2002]Other title: The relationship between knowledge of patient's rights, awareness of patient"s rights and transpersonal caring for terminally III patients by nurses at the Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
เรื่องที่ผู้สูงอายุเป็นโรคเรื้อรังต้องรู้.

by ประนอม โอทกานนท์.

Source: วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ข้อมูลของเรา สิทธิของเรา.

by ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

12. Journal article
การทำนายระยะเวลารอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายโดยใช้ palliative prognostic index (PPI) ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี.

by นิอร โชติธนประสิทธิ์.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Other title: Predictive accuracy of the palliative prognostic index (PPI) in terminally III cancer patients at Ubonratchathani Cancer Hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
Characteristics of aggression and violent behaviour among psychiatric inpatients in psychiatric wards of a tertiary hospital in New Delhi.

by Meenu Sharma | Surasak Taneepanichskul.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: ลักษณะผู้ป่วยทางจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและรุนแรงในโรงพยาบาลตติยภูมิ กรุงนิวเดลี..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ความรู้สึกทางอารมณ์และความต้องการคำแนะนำ : กรณีศึกษาครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช.

by ชฎาภา ประเสริฐทรง.

Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: Affective emotion and suggestion requirement : the family as caregiver living with mental illness..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การปฏิเสธการรักษาเพื่อขอตาย.

by วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2475-.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305