Refine your search

Your search returned 45 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การป้องกันฟันกรามถาวรผุหลังจากเคลือบหลุมร่องฟัน 30 เดือนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งของอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร.

by ปัทมา ตติยานุพันธ์วงศ์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Caries prevention of permanent first molars after 30 months application of pit and fissure sealant in first grade primary school chidren in KrathumBeam, Samut Sakhon..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
การประเมินผลลัพธ์ของโครงการรณรงค์เด็กไทยไม่กินหวานในปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.

by มัณฑนา ฉวรรณกุล | เสน่ห์ โอฐกรรม.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Outcome evaluation of the Sweet Enough Campaign Project at Wat Kaw Wang School (Sang Chuangsuwanit) in Muang District Rajburee Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผสมผสานเพื่อลดปัญหาฟันผุในกลุ่มเด็กปฐมวัย.

by สุณี วงศ์คงคาเทพ | จันทนา อึ้งชูศักดิ์ | บุปผา ไตรโรจน์ | ปิยะดา ประเสริฐสม | สุภาวดี พรหมมา.

Source: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Comprehensive oral health promotion model to reduce early chidhood caries (ECC)..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
การพัฒนานโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดแพร่.

by สุขจิตตรา วนาภิรักษ์.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: The participatory healthy policy formulation : no carbonated soft drinks, candies and unhealthy snacks in primary school, Phrae Province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็ก.

by พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์ | ผกาภรณ์ พันธุวดี.

Source: วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: Caries risk assessment .Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ทันตกรรมป้องกันสำหรับโรคฟันผุชนิดเนิสซิ่ง

by สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์.

Source: เชียงใหม่ทันตแพทยสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Other title: Preventive program in nursing caries patient.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การประเมินผลโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็กภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี" ปีการศึกษา 2548-2550.

by วราภรณ์ จิระพงษา | ปิยะดา ประเสริฐสม.

Source: วิทยาสารทันตสาธาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Evaluation of Oral Health Promotion and Prevention in School Children Project under National Health Security "Yim (Smile) Sodsai (Bright) Dek Thai (Thai Children) Fun Dee (Healthy Teeth)" 2005-2007..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
ประสิทธิภาพของฟลูออไรด์เฉพาะที่ชนิดวุ้นที่ผลิตในประเทศในการต้านทานการเิกิดรอบผุเทียม.

by ฉันท์ทิพย์ สุขสาโรจน์ | สุภาภรณ์ จงวิศาล | ชัยวัฒน์ มณีนุษย์.

Source: วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: The effectiveness of domestic topical fluoride gel against artificail caries formation.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ประสิทธิผลของกิจกรรมการควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันในหญิงตั้งครรภ์ต่อการมีฟันน้ำนมผุในเด็ก 6-30 เดือน ของตำบนโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา.

by พิศิษฐ์ สมผดุง | นกน้อย จันทร์เรือง | พันธิวา แวววรรณวิรัช.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Effectiveness of plaque control for pregnancy women to dental caries in children age 6-30 months..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในเรื่องอาหารกับฟันผุ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2548-2550.

by วังจันทร์ กิตติภาดากุล.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Learning process in the topics of food and dental caries among the students in Singburi Province, Thailand, 2005-2007..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
คลอร์โซอิน : สารป้องกันฟันผุ

by วรางคณา ชิดช่วงชัย.

Source: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Other title: Chlorzoin : a chemotherapeutic.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การใช้โพรไบโอติกส์เพื่อป้องกันฟันผุ.

by อรนิดา วัฒนรัตน์.

Source: เชียงใหม่ทันตแพทยสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2560 [2017]Other title: The use of probiotics for caries prevention .Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ผลการยึดติดการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายหลังการเคลือบหลุมร่องฟัน 3 ปี จังหวัดระนอง ปี 2550.

by ศุภนิจ ชาญวานิชพร.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: The retention of sealed teeth of the students in third grade primary school after 3 years of mobile sealant project in Ranong province, 2007..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
การสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ พฤติกรรมทันตสุขภาพประชาชน ครั้งที่ 2 และสถานการณ์โรคฟันผุ กลุ่มอายุ 3 ปี ในจังหวัดนครนายก.

by ดง เป็นสิริวงศ์.

Source: วารสารโรงพยาบาลสระบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2545 [2002]Other title: The 2nd oral health survey, oral health behavior and the situation of dental caries in age 3 years in Nakhonnayok Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบการเคลือบหลุมร่องฟันในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล (ภาคสนาม) ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์.

by ประภาศรี วลัญช์เสถียร.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: The qualitative sealants comparison of dental clinic among primary school children in Nakhonsawan..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305