Refine your search

Your search returned 95 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การใช้หลักกฎหมายทั่วไปในคดีปกครอง : ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรา 4 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

by พนิตนาถ เย็นทรัพย์.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Online access: เอกสารฉับบเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

2. Journal article
เมื่ออู่ซ่อมรถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทประกัน.

by น้องแบม.

Source: Business law & human resources varietyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

3. Journal article
รำคาญแมวเพื่อนบ้าน.

by สุชาติ เวโรจน์.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
บรรเทาทุกข์ชั่วคราว.

by พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์.

Source: วารสารข่าวกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

5. Journal article
6. Journal article
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองฯ ใช้บังคับกับการประเมินและการอุทธรณ์ตามประมวลรัษฏากรเพียงใด?

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

7. Journal article
นานาสาระเรื่องเดือดร้อนเสียหาย.

by พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

8. Journal article
ไม่ต้องรับผิดทางละเมิด.

by สมชัย วัฒนการุณ.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

9. Journal article
ความรู้และความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐตามกรอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542.

by อมรฤทธิ์ เอมะปาณ.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

10. Journal article
คดีปกครอง บทบาทผู้ตรวจราชการ

by วิชชา ประสานเกลียว.

Source: นิตยสารท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
ศาลปกครองกระบวนการพิจารณาคดีที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ.

by ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
ข้อสังเกตจากข้อกฎหมายปกครอง ตามคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด.

by อุดมศักดิ์ นิติมนตรี.

Source: วารสารวิชาการศาลปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

13. Journal article
การขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่.

by แก้วกานต์ ปิ่นแก้ว.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Filling an application to the administrative court for a new trial and judgment or for issuing a new order disposing of the case.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

14. Journal article
การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง.

by ธันยพร พึ่งพุ่มแก้ว.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Suspension of execution of by-laws administrative orders.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

15. Journal article
ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548.

Source: วารสารวิชาการศาลปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305