Refine your search

Your search returned 397 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ความเป็นมาของสำนักงานศาลปกครอง.

by กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ | ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Source: วารสารวิชาการศาลปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

2. Journal article
3 ปี ศาลปกครอง.

by อักขราทร จุฬารัตน, 2483-.

Source: วารสารวิชาการศาลปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

3. Journal article
ศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญฉบับ สสร.

by ฤทัย หงส์สิริ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

4. Journal article
เลิกเข้าใจผิดศาลปกครองเสียที.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Source: วารสารกฎหมายปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

5. Journal article
การให้ข้อคิดเห็น เรื่อง การจัดตั้งศาลปกครอง.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2497- | กมลชัย รัตนสกาววงศ์.

Source: วารสารกฎหมายปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Other title: การจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล..Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

6. Journal article
ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลปกครอง ตามนโยบายของรัฐบาล.

Source: วารสารกฎหมายปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

7. Journal article
8. Journal article
ศาลยุติธรรมไม่ควรพิจารณาพิพากษาคดีปกครองจริงหรือ.

by ทวี ประจวบลาภ.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

9. Journal article
ศาลปกครอง.

by สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

10. Journal article
วิวาทะเรื่องศาลปกครอง.

by มนัส รุ่งเรือง.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

11. Journal article
ศาลปกครองไม่ใช่ศาลยุติธรรมหรือ?

by สมจิตร ทองประดับ.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

12. Journal article
ศาลปกครองจะอยู่กับฝ่ายใด.

by อรชุน.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

13. Journal article
ความหมายและความสำคัญของศาลปกครอง

by วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

Source: วารสารกฎหมายปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: No items available :

14. Journal article
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. . ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Source: วารสารกฎหมายปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: No items available :

15. Journal article
ส.ส.ร.เห็นฟ้องแยกศาลปกครองอิสระ

by ทีมข่าวภูมิภาค.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305