Refine your search

Your search returned 592 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
หลังการปฏิรูปสื่อ เสรีภาพเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่

by สุรัตน์ เมธีกุล.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
ลำดับเหตุการณ์ 14 เดือนแห่งการคุกคามสื่อ

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
การปฏิรูประบบสื่อสารมวลชนสู่ระเบียบสังคมใหม่.

by บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
สื่อมวลชนสัมพันธ์: ความแตกต่างและช่องว่างระหว่างนักประชาสัมพันธ์กับนักหนังสือพิมพ์.

by บรรยงค์ สุวรรณผ่อง.

Source: สื่อมวลชนปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
สื่อในฐานะสิ่งแวดล้อมทางสังคม

by ขจรจิต บุนนาค.

Source: วารสารนักบริหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ทัศนะของนักวิชาการที่มีต่อการปฏิรูปสื่อ.

by อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว | บวรสรรค์ เจี่ยดำรง | ยุบล เบญจรงค์กิจ.

Source: วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (2) :

7. Journal article
สื่อมวลชนและรัฐบาล

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
คุณภาพสื่อมวลชนไทยในปัจจุบัน.

by มีชัย ฤชุพันธุ์, 2481-.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
ความเคลื่อนไหวสื่อสารมวลชนในและนอกประเทศ

Source: สื่อมวลชนปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

10. Journal article
สื่อก็ช่วย(ใต้)ได้...ถ้าเลือกใช้ให้เป็น

by ศรศักดิ์ ประสพทรัพย์.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีต่อสื่อมวลชนไทย.

by ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว | ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ.

Source: วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (2) :

12. Journal article
สติกำกับสื่อ เครื่องมือรั้งวิถีบริโภคนิยม

by ภัทธิรา ช่างพินิจ.

Source: วารสารนักบริหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
ภารกิจของสื่อมวลชน

by กมล ฉายาวัฒนะ.

Source: จุลสารราชดำเนินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544-2545 [2001-2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

14. Journal article
แหล่งสารองค์การสื่อ.

by วิโรจน์ ศรีหิรัญ.

Source: สื่อมวลชนปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลกับสื่อสารมวลชน

by วิสุทธิ์ โพธิแท่น.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305