Refine your search

Your search returned 41 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
อินโดนีเซียก่อนการปรุชุมสุดยอด เอเปก

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
การต่อสู้ทางการเมืองของประธานาธิบดีอับดูร์ราห์มัน วาฮิด กับกลุ่มอำนาจเก่า

by วิทยา สุจริตธนารักษ์ | วาฮิด, อับดูร์ราห์มัน.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

3. Journal article
อดีตและอนาคตอินโดนีเซีย

by วิทยา สุจริตธนารักษ์.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

4. Journal article
ผู้นำอินโดฯแย่งเก้าอี้รองปธน. ชี้ทหารหวนสู่เวทีการเมืองอีกครั้ง.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

5. Journal article
ผู้นำคนต่อไปของอินโดนีเซีย

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

6. Journal article
วิถีเอเชีย อำนาจของผู้ปกครองสำคัญกว่าสิทธิประชาชน

by ประชา สันติธรรม.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
ประวัติศาสตร์ฤามายาคติ ปัญหาว่าด้วยการเขียนอดีตอินโดนีเซียร่วมสมัย

by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
แผนปกครองตนเอง กุญแจสงบศึกในอินโดนีเซีย

by สุรัตน์ ปรีชาธรรม.

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ประธานาธิบดี ซู ฮาร์โต วิศวกรแห่งความสำเร็จทาง เศรษฐกิจของอินโดนีเซีย

by พิรุณ จิตภิรมย์.

Source: ผู้นำธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

10. Journal article
เลือกตั้งในอินโดนีเซียก้าวแห่งประชาธิปไตยที่แท้จริง?.

by พรรณี เช็งสุทธา.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

11. Journal article
ฉลองเอกราชปีที่ 49 ที่อินโดนีเซีย ซูฮาร์โต้ ยังอยู่คู่อิเหนา

by เบญจพล พงศ์ภมร.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
เลือกตั้งอิเหนาโอกาสสุดท้ายของซูฮาร์โต

by โต๊ะข่าวต่างประเทศ.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

13. Journal article
ซูฮาร์โต ประธานาธิบดีอินโดนีเซียตลอดกาล

by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

14. Journal article
ไทยจะรอดหรือไม่ หาก อิเหนา พินาศ

by ไพศาล มังกรไชยา.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ฮาชิโมโต บินกล่อม ทำตามเงื่อนไขไอเอ็มเอฟ ชี้ ครม.อินโดนีเซีย ชุดใหม่ พรรคพวก ซูฮาร์โต เพียบ

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305