Refine your search

Your search returned 11 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรมใหม่.

by ประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Other title: Government official service reform..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ไทยพาณิชย์ปรับโครงสร้างองค์กร วาง 3 องค์ประกอบหลักรับมือการแข่งขัน

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภาระกิจ พ.ศ. 2545.

by ประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
โครงสร้างการอนุญาตให้บริการด้านการสื่อสารของประเทศไทยกรณีศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์.

by มณีรัตน์ กำจรกิจการ.

Source: วารสารกฎหมาย (จุฬา)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: A comparative case study: communication license structure of thailand and singapore.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

5. Journal article
ปูนใหญ่ปรับโครงสร้าง โฟกัสกลุ่มธุรกิจ-การเงิน ฝันร้ายที่สุดในรอบ 80 ปี

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

6. Journal article
อนาคตภาพขององค์การพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2553.

by นฤมิตร ดิษบรรจง | พนิดา ดามาพงศ์ | จุมพล พูลภัทรชีวิน.

Source: วารสารการศึกษาพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Scenarios of nursing organization, central hospitals under the jurisdiction of the Ministry of Public Health by B.E. 2553 (A.D. 2010)..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ข้อพิจารณาทางภาษีอากรกับการปรับโครงสร้างของบริษัท (ตอนที่ 1).

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
แบงก์กสิกรไทยปรับโครงสร้างงานปฏิบัติการ รวม 210 สาขาไว้ที่ 3 ศูนย์ มุ่งเน้นบริการ/ขาย

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจกับผลการดำเนินงานของบริษัท

by วินัย อังศุโกมุทกุล | กิตติ เฉลิมไกรวุฒิ | ทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานต่อผู้ใดในองค์กร

by ณรงค์ ปรีดานันท์.

Source: วารสารนักบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

11. Journal article
การปรับโครงสร้างบริษัทกับภาระภาษีอากร

by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305